Opći uvjeti korištenja digitalne imovine Hrvatskog planinarskog saveza


Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a (PDF)


 1. Ovim općim uvjetima uređuju se načini raspolaganja i upravljanja digitalnom imovinom koju čine jedinstvene evidencije i informacijske baze podataka za koje je Hrvatski planinarski savez (HPS) poduzeo inicijativu i rizik ulaganja u njihovo stvaranje, uključujući uvjete i postupke za izgradnju baza podataka te prikupljanje, obradu, pohranu, korištenje, dijeljenje i zaštitu podataka.
 2. NAČELA PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA PODATAKA

 3. HPS koordinira prikupljanje relevantnih podataka o planinarstvu te unos, izmjene i obradu podataka iz svoje nadležnosti. Podatke u baze podataka unose te po saznanju o promjeni podatka ažuriraju ovlaštene osobe i nadležne komisije HPS-a.
 4. Kod prikupljanja, obrade i korištenja podataka HPS-a primjenjuju se načela izvornosti, vjerodostojnosti, ažurnosti, dostupnosti, neškodljivosti i zaštite.
  • Izvornost i vjerodostojnost se ostvaruju neposrednim prikupljanjem i obradom podataka iz relevantnih izvora i pridjeljivanjem atributa službenih podataka sukladno standardima i mjerilima koja se utvrđuju odlukama nadležnih tijela i komisija HPS-a.
  • Ažurnost se ostvaruje redovitim i kontinuiranim angažmanom na prikupljanju, provjeri podataka, dopunjavanju, mijenjanju i brisanju podataka.
  • Dostupnost se ostvaruje objavljivanjem baza podataka, njihova sadržaja, u cijelosti ili djelomično, na odgovarajućim računalnim platformama, servisima i informativnim kanalima HPS-a.
  • Neškodljivost se ostvaruje davanjem informacija i upozorenja i drugim postupcima kojima se postiže dosljednost, točnost i pouzdanost podataka.
  • Zaštita se ostvaruje primjenom sigurnosnih mjera i standarda informacijske sigurnosti te postupcima koji se poduzimaju u cilju sigurnosti baza podataka i podataka te zaštite prava HPS-a nad njima.
 5. BAZE PODATAKA HPS-a

 6. Baze podataka HPS-a vode se u elektronskom formatu, a sastoje se od sljedećih baza i skupova podataka:
  • Web stranice HPS-a, dostupne na web adresi www.hps.hr, uključujući podatke i sadržaje dostupne na odgovarajućim poddomenama. Web stranice sadrže pojedinačne objave tekstova te fotografskih i GPX zapisa, dokumente, izvješća, pravilnike, prezentacije, video snimke, digitaliziranu zbirku časopisa Hrvatski planinar, Planinarski forum i druge računalne sadržaje i zapise. Bazu je izradila i održava ju Komisija za promidžbu i izdavačku djelatnost HPS-a.
  • Bibliografija Hrvatskog planinara sadrži podatke o tiskanim časopisima, člancima, ilustracijama i notnim zapisima, pretraživač i digitalizirane časopise u PDF formatu. Autor bibliografije je prof. dr. sc. Darko Grundler.
  • Registar planinarskih putova, obilaznica i markacista u Hrvatskoj s pratećim sadržajima sadrži podatke o planinarskim putovima, uključujući brojčanu oznaku, naziv, mjesto početka i kraja puta, održavatelja, područje ili planinu na kojoj se put nalazi, duljinu puta (u kilometrima), vrijeme hoda, visinsku razliku (m) te opis puta. Registar sadrži snimak (trag) u GPX formatu i pregled svakog puta na isječku topografskog zemljovida. Registar također sadrži i podatke o markacistima i planinarskim obilaznicama u Hrvatskoj, s pratećim sadržajima (planine, udruge, osobe, tečajevi za markaciste). Bazu je izradila i održava ju Komisija za planinarske putove HPS-a, pod vodstvom člana Komisije Borisa Bjedova. Aplikaciju je izradio Igor Plantaš.
  • Baza podataka o planinarskim objektima sadrži više od 60 vrsta podatka o svakom planinarskom objektu, uključujući tip i status objekta, geografske podatke, opremu objekta, upravljačke i vlasničke podatke, kontaktne podatke i druge podatke. Bazu je izradila i održava ju Komisija za planinarske objekte HPS-a.
  • Interaktivna planinarska karta Hrvatske sadrži računalnu aplikaciju, računalne podatke o točkama od interesa za planinarsku javnost, GPX zapise o planinarskim putovima i planinarskim obilaznicama iz Registra planinarskih putova HPS-a i poveznice prema odgovarajućim podacima na webu HPS-a. Autor aplikacije je prof. dr. sc. Darko Grundler.
  • Aplikacije eHPS i infoHPS s pregledom podataka o planinarskim udrugama, objektima, obilaznicama i poveznicama prema odgovarajućim podacima na web stranici HPS-a. Autor aplikacija je prof. dr. sc. Darko Grundler.
  • Elektronički dnevnik Hrvatske planinarske obilaznice, izrađen u okviru suradnje HPS-a s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, s podacima o planinarima koji svoj posjet kontrolnim točkama Hrvatske planinarske obilaznice dokazuju putem digitalnih fotografija koje kao korisnici pohranjuju na poslužitelju. Autor elektroničkog dnevnika je prof. dr. sc. Dragutin Špoljarić.
  • Baza podataka o udrugama članicama HPS-a i pretplatnicima Hrvatskog planinara. Baza se koristi u Uredu HPS-a za evidentiranje podataka o svim udrugama članicama i drugim poslovnim komitentima te za izdavanje ponuda i računa HPS-a. Bazu je izradio i održava ju Ured HPS-a.
  • Baza podataka za evidentiranje podataka o članstvu namijenjena je za potrebe evidentiranje podataka o članstvu planinarskih udruga članica HPS-a. Bazu je izradila i održava ju Komisija za promidžbu i izdavačku djelatnost HPS-a, a podatke za svoje potrebe unose i ažuriraju planinarske udruge članice HPS-a.
  • Kalendar akcija HPS-a sadrži podatke o planiranim akcijama na kojima planinarske udruge - organizatori očekuju sudjelovanje planinara iz više planinarskih udruga (tradicionalni pohodi, dani društava, susreti i sl.). Bazu je izradila i održava ju Komisija za promidžbu i izdavačku djelatnost HPS-a.
  • Evidencije nositelja stručnih naziva i licenci u HPS-u sadrži podatke o članovima kojima se dodjeljuju stručni nazivi prema programima školovanja u HPS-u i o članovima kojima su dodijeljene licence sukladno uvjetima iz tih djelatnosti. Evidencije su izradila i održavaju ih nadležne stručne komisije HPS-a.
  • Baza nositelja priznanja HPS-a sadrži zapise o svim dodijeljenim priznanjima HPS-a, od prvih koja su dodijeljena 1962. do podataka o najnovijim izdanim priznanjima. Bazu je izradila i održava ju Komisija za priznanja HPS-a.
  • Evidencija o obilaznicima Hrvatske planinarske obilaznice sadrži zapise o planinarima kojima su temeljem ispunjenih uvjeta HPO-a dodijeljena odgovarajuća priznanja HPO-a. Bazu je izradila i održava ju Komisija za planinarske putove HPS-a.
  • Kronika značajnih događaja iz planinarske povijesti sadrži zapise o značajnim događajima iz povijesti planinarstva u Hrvatskoj. Bazu je izradila i održava ju Komisija za povijest planinarstva HPS-a.
  • Evidencija građe pohranjene u Arhivu HPS-a sadrži pregled inventarizirane povijesne građe pohranjene u sjedištu HPS-a. Bazu je izradila i održava ju Komisija za povijest planinarstva HPS-a.
  • Evidencija izdanja pohranjenih u knjižnici HPS-a sadrži informacije o tiskanim publikacijama dostupnim u knjižnici HPS-a. Bazu je izradila i održava ju Komisija za promidžbu i izdavačku djelatnost HPS-a.
 7. Vlasništvo HPS-a su i druge baze i skupovi podataka koji se prikupljaju i obrađuju za potrebe HPS-a a koji omogućavaju pregled djelovanja planinarskih udruga, njihovog članstva ili statusa planinarske infrastrukture, uključujući domove, kuće, skloništa, putove i drugih vrsta planinarskih podataka.
 8. OPSEG PRAVA HPS-a

 9. HPS kao vlasnik i/ili proizvođač odnosno kao nositelj prava nad bazama podataka i podacima koji su nastali prikupljanjem, obradom ili drugim radnjama u okviru HPS-a raspolaže bazama podataka i njihovim sadržajem na način kojim se ispunjavaju njegove zadaće i doprinosi boljem vrednovanju planinarstva u hrvatskom sportu, turizmu, kulturi i drugim područjima društvenog života.
 10. Kao zakoniti nositelj prava HPS zadržava i štiti sva prava koja u pogledu baza podataka i podataka proizlaze iz Zakona o autorskim i srodnim pravima i drugih propisa kojima se uređuje pravni status baza podataka.
 11. Prava HPS-a odnose se osobito na:
  • presnimavanje svojih baza podataka ili njihovih dijelova,
  • distribuiranje primjeraka svojih baza podataka ili njihovih dijelova
  • stavljanje na raspolaganje javnosti svojih baza podataka ili njihovih dijelova,
  • drugog oblika priopćavanja javnosti svojih baza podataka ili njihovih dijelova.
 12. Navedena prava odnose se ravnopravno na:
  • cjelokupan sadržaj baza podataka,
  • svaki kvalitativno i/ili kvantitativno znatni dio sadržaja baza podataka,
  • kvalitativno i/ili kvantitativno neznatne dijelove sadržaja baza podataka kad se ti dijelovi koriste ponavljano i sustavno, pa je to u suprotnosti s redovitim korištenjem baza podataka ili ako neopravdano štete interesima nositelja prava.
 13. PRAVA KORIŠTENJA

 14. Krajnji korisnik (fizička osoba) može baze podataka i podatke koji su na legalan način učinjeni dostupnim putem računalnih platformi, servisa i informativnih kanala HPS-a koristiti za svoje osobne potrebe, bez naknade, uz uvjet da to čini na neškodljiv način i bez komercijalne svrhe.
 15. Baze podataka i podatke u njima HPS može ustupiti trećim osobama prema uvjetima koji se utvrđuju neposrednim pisanim ugovorom o korištenju podataka ili odgovarajućim pisanim dopuštenjem HPS-a.
 16. Nije dopušteno umnožavanje, presnimavanje, reproduciranje niti bilo koja druga vrsta raspolaganja i neovlaštenog korištenja baza podataka ili u njima pohranjenih sadržaja bez pisanog ugovora ili pisanog dopuštenja HPS-a, osim u slučaju kada to krajnji korisnik (fizička osoba) čini isključivo za svoje osobne potrebe, na neškodljiv način i bez komercijalne svrhe.
 17. Ugovorom o korištenju podataka HPS se obvezuje, uz uvjete i na način propisan ovim Općim uvjetima, omogućiti Korisniku odgovarajuće korištenje podatka, a Korisnik se obvezuje podatke koristiti na neškodljiv način sukladno ugovorenim uvjetima.
 18. Bez izričite pisane suglasnosti HPS-a korisnik ne može stvarati vlastite baze podataka, umnožavati, mijenjati, nadopunjavati ili učiniti podatke dostupnima trećim osobama, niti koristiti podatke na bilo koji način kojim se nanosi šteta interesima HPS-a.
 19. Korisnik je dužan s primljenim podacima postupati na način kojim se osigurava povjerljivost postupanja s tim podacima i puna zaštita podataka na strani svih osoba kojima će u skladu s ugovorom biti omogućen pristup podacima, kao i njihovo neškodljivo korištenje.
 20. Korisnik nema pravo prenijeti nikakva prava trećim osobama, a u slučaju takvog prijenosa prava HPS ima pravo na trenutni raskid Ugovora, zabranu raspolaganja i naknadu štete.
 21. Pravo korištenja HPS može prostorno i vremenski ograničiti.
 22. Kod svakog korištenja podataka obavezno je navođenje HPS-a kao izvora podataka.
 23. HPS utvrđuje vrijednost baza podataka i iznose naknada za komercijalno korištenje baza podataka. Sredstva prikupljena od naknada za korištenje baza podataka koriste se namjenski za unaprjeđenje odgovarajućih djelatnosti HPS-a i unaprjeđenje samih baza podataka.
 24. Ako nije drugačije utvrđeno ugovorom o korištenju baze podataka, sva komunikacija s HPS-om vezano za pripremu i primjenu ugovora odvija se pisanim putem na adresu HPS-a, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, ili elektroničkom poštom na adresu hps@hps.hr.
 25. ZAŠTITA PODATAKA

 26. HPS se skrbi za sigurnost, ispravan rad, pouzdanost i raspoloživost, osobito poslove tehničkog održavanja, sigurnosnog održavanja i administriranja te osiguravanje uvjeta i provedbu zadaća prikupljanja, obrade, čuvanja, analiziranja i prikazivanja svih podataka.
 27. U svrhu osiguravanja zahtijevanih standarda obrade podataka, u baze podataka se ugrađuju odgovarajući poslovni procesi i nadzorni mehanizmi kako bi se spriječilo nastajanje hardverskih i softverskih pogrešaka, pogrešaka obrade, gubitak podataka, neovlaštena promjena ili zlouporaba podataka u aplikacijama.
 28. HPS vodi evidenciju ovlaštenih korisnika i osoba kojima su povjerena određene ovlasti i odgovornosti za rad u svojstvu administratora, urednika ili drugih osoba koje imaju pune ili djelomične ovlasti i odgovornosti za prikupljanje, popunu i ažuriranje baza podataka.
 29. Nadležne komisije i ovlaštene osobe, kao i svi drugi korisnici podataka, dužni su čuvati podatke od zlouporabe trećih osoba i osobito se skrbiti o zaštiti osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i odlukama tijela HPS-a.
 30. U slučaju sigurnosne ugroze baze podataka ili drugih opravdanih razloga, HPS ima pravo djelomično ili potpuno korisniku ukinuti pristup podacima na poslužitelju.
 31. ODGOVORNOST

 32. Baze podataka sadrže velik broj podataka koji se redovito prikupljaju, obrađuju, nadopunjuju, mijenjaju i objavljuju angažmanom HPS-a i ovlaštenih osoba HPS-a, no unatoč dugogodišnjem iskustvu i naporima koji se ulažu u sustavno prikupljanje i obradu podataka, HPS ne može jamčiti da su podaci u potpunosti bez nedostataka.
 33. HPS ne snosi odgovornost za posljedice moguće nezgode, nesreće ili nastanka štete zbog korištenja podataka od strane korisnika ili krajnjeg korisnika (npr. korištenje GPX traga planinarskog puta), kao i štetu nastalu uslijed nemogućnosti korištenja podataka zbog više sile, tehničkog kvara ili drugih okolnosti na koje HPS nije mogao utjecati.
 34. HPS ne snosi odgovornost za štetu nastalu korisniku ili trećim osobama uzrokovanu običnom nepažnjom.
 35. IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

 36. HPS zadržava pravo naknadne izmjene i dopune ovih Općih uvjeta.
 37. Ako su izmjene i dopune Općih uvjeta za korisnika nepovoljnije u odnosu na sklopljeni ugovor, korisnik može raskinuti ugovor u roku od 30 dana od dana dostave izmjena i dopuna Općih uvjeta, pri čemu je dužan prestati koristiti i izbrisati baze podataka i podatke koji su mu bili dani na korištenje.


Izvršni odbor Hrvatskog planinarskog saveza, 2022.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez