Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova i objekata

utorak, 24.01.2023.

Slika.Hrvatski planinarski savez poziva planinarske udruge - upravitelje i održavatelje planinarskih putova i objekata na iskazivanje potreba za obnovu, održavanje, uređenje i opremanje planinarske infrastrukture, u cilju organizirane nabave materijala, alata i pribora za te namjene.

Odlukom Izvršnog odbora HPS-a od 23. siječnja 2023. objavljeni su pozivi i obrasci za iskazivanje potreba u dvije kategorije - za planinarske putove i za planinarske objekte:

PLANINARSKI PUTOVI:

PLANINARSKI OBJEKTI:

U pozivima za iskazivanje potreba podrobno su objašnjeni modeli potpore, uvjeti, kriteriji i prioriteti, prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti te obveze i odgovornosti upravitelja putova i objekata. Molimo odgovorne osobe planinarskih udruga da detaljno i pažljivo prouče sadržaj objavljenih poziva, a po potrebi zatraže dodatna pojašnjenja ili se konzultiraju sa stručnim tajnikom HPS-a za planinarsku infrastrukturu i provedbu projekata Mladenom Vrabecom (mladen.vrabec@hps.hr, 099/67-67-027, HPS - 01/48-23-624 i 01/48-24-142) ili komisijama za planinarske putove (putovi@hps.hr) i za planinarske objekte (objekti@hps.hr).

Potrebe se iskazuju za aktivnosti koje upravitelj planira provesti u rokovima do kraja srpnja 2023. Ako je za provođenje određene aktivnosti potreban duži period, to mora biti istaknuto u obrascu. Za potrebne i opravdane aktivnosti za koje ocijeni da ih zbog opravdanih razloga neće biti moguće izvršiti do zadanih rokova u ljeto 2023. HPS će upravitelju odrediti odgovarajući način i rokove za realizaciju. Rokovi izvršenja i izvješćivanja koje odredi HPS su obvezujući. Prednost kod odobravanja potpore i organiziranja nabave imat će materijal za aktivnosti koje će biti realizirane u zadanim rokovima do kraja srpnja 2023.

Ispunjeni obrasci i prateća dokumentacija dostavljaju se elektroničkom poštom na e-adresu infrastruktura@hps.hr, poštom ili osobnom dostavom u Ured HPS-a.

Rok za iskazivanje potreba je 20. veljače 2023. Radi kvalitetnije pripreme organizirane nabave pozivamo planinarske udruge da svoje obrasce i prateću dokumentaciju dostave čim prije.


MODEL POTPORE

Potpora se pruža kroz neposrednu nabavu materijala koja se smatra opravdanim troškom sukladno uvjetima i kriterijima iz Operativnog programa upravljanja planinarskom infrastrukturom i iz Poziva na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova, a prema potrebama iskazanim u obrascima za iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova i objekata te troškovnicima odnosno inicijalnim ponudama ili predračunima potencijalnih dobavljača koje upravitelji dostave HPS-u.

Uz to, fizičkim osobama - neposrednim izvršiteljima radova uređenja planinarskih putova (markacistima) s računa HPS-a pokrit će se troškovi terenskog rada temeljem ugovora o djelu između HPS-a i neposrednog izvršitelja radova. Kao osnova za obračun troškova bit će korišteni podaci o broju radnih sati utrošenih za terenski rad koje će HPS-u u izvješćima dostaviti upravitelji (planinarske udruge) o uređenim putovima. Kod obračuna troškova terenskog rada neposrednih izvoditelja aktivnosti uređenja planinarskih putova kao prihvatljivi troškovi mogu biti obračunati stvarno izvršeni radovi u razdoblju od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2023., za registrirane planinarske putove koji su uređeni (dovršeno uređenje) prema uvjetima iz Poziva na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova.

Sredstva za provedbu aktivnosti uređenja planinarske infrastrukture u 2022. i 2023. godini u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 eura osigurali su Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez kroz projekt "Sigurna i održiva planinarska infrastruktura" i iz vlastitih sredstava HPS-a.


UVJETI, KRITERIJI, PRIORITETI

Cjelovit pregled ciljeva, aktivnosti, uvjeta, kriterija i prioriteta u upravljanju planinarskom infrastrukturom koji se primjenjuju u utvrđivanju stvarnih i opravdanih potreba sadržan je u Operativnom programu upravljanja planinarskom infrastrukturom.

Prioritetom za planinarske putove smatra se nabava svih vrsta materijala, alata i pribora za obnovu, održavanje, uređenje i opremanje planinarskih putova, uključivo boje, kistove, razrjeđivač, sredstvo za čišćenje ruku od boje, zaštitnu opremu, metalne cijevi za putokazne stupove, putokazne ploče, žičane četke, mačete, sjekire, ručne pile, motorne pile, akumulatorske bušilice, svrdla za iskopavanje rupa za putokazne stupove i ostalo.

Prioritetom za planinarske objekte smatra se nabava svih vrsta materijala za obnovu, uređenje i opremanje planinarskih skloništa, za uređenje sanitarnih čvorova u planinarskim domovima, spremnici za vodu, sustavi protupožarne zaštite, sustavi za praćenje meteoroloških podataka i drugi sustavi za poboljšanje uvjeta u skladu s digitalnim i zelenim politikama te sredstva za zaštitu planinarskih objekata.


OBRASCI ZA IZVJEŠĆIVANJE

Za izvješćivanje će se koristiti sljedeći obrasci:


SAŽETI OPIS POSTUPKA - PLANIRANA DINAMIKA

 1. planinarske udruge HPS-u dostavom obrazaca i prateće dokumentacije iskazuju svoje potrebe (veljača)
 2. HPS odobrava i priprema nabavu materijala za opravdane aktivnosti, o tome obavješćuje planinarske udruge i s njima sklapa ugovore o korištenju potpore za uređenje planinarske infrastrukture (veljača - ožujak)
 3. HPS organizira i provodi nabavu za sav odobreni materijal, alat i pribor i sklapa ugovore s dobavljačima (ožujak)
 4. HPS obavješćuje planinarske udruge o mjestu i načinu preuzimanja materijala, alata i pribora (ožujak - travanj)
 5. udruge preuzimaju zatraženi i odobreni materijal, alat i pribor te izvode radove na planinarskim putovima i objektima (ožujak - srpanj)
 6. planinarske udruge na zahtjev HPS-a na odgovorajućim obrascima izvješćuju o uređenju putova i objekata (lipanj - srpanj)
 7. HPS s neposrednim izvršiteljima radova (markacistima) sklapa ugovore o djelu i na njihove račune isplaćuje obračunatu naknadu za terenski rad (srpanj - kolovoz)
 8. HPS izvješćuje Ministarstvo, turizma i sporta, planinarske udruge i javnost(kontinuirano + srpanj - rujan)

Uz navedeno, HPS kontinuirano nadzire i provjerava provođenje aktivnosti te prikuplja i obrađuje obrasce, troškovnike, ugovore i izvješća planinarskih udruga, dobavljača i neposrednih izvršitelja radova, odobrava aktivnosti i provodi plaćanja, ažurira registre planinarskih putova i objekata te vodi sve potrebne evidencije.


SIGURNA I ODRŽIVA PLANINARSKA INFRASTRUKTURA

U cilju poboljšanja planinarske infrastrukture kao važnog dijela javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, a imajući u vidu potrebu da se za sve njih osigura najveća moguća sigurnost pri kretanju i boravku u hrvatskim planinama HPS je pripremio opsežan projekt "Sigurna i održiva planinarska infrastruktura" kojim se omogućavaju ulaganja u obnovu i održavanje registrirane planinarske infrastrukture. Na temelju toga projekta i danih obrazloženja, za provedbu aktivnosti Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je sredstva u visini od 428.694,67 eura / 3.230.000,00 kuna. Riječ je o namjenskim sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, osiguranim na poziciji Ministarstva turizma i sporta za obnovu i održavanje registrirane planinarske infrastrukture – planinarske putove, objekte i prateće sadržaje koji se koriste u funkciji turizma.

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez sklopili su u prosincu 2022. Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i održavanju planinarske infrastrukture u funkciji turizma i Ugovor o provedbi projekta uređenja i opremanja planinarske infrastukture. Podrobnije informacije o tome objavljene su u časopisu Hrvatski planinar br. 1/2023, u objavi na mrežnoj stranici HPS-a te su predstavljeni 10. prosinca 2022. u sjedištu HPS-a.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • Obnova, uređenje i opremanje registriranih planinarskih putova i planinarskih obilaznica
 • Uređenje i opremanje planinarskih skloništa
 • Uređenje i opremanje vidikovaca u planinskom okruženju
 • Opremanje planinarskih domova spremnicima za opskrbu vodom, stanicama za praćenje meteoroloških i bioloških pojava i protupožarnim nadzornim sustavima
 • Opremanje sanitarnih čvorova u planinarskim domovima
 • Ažuriranje i unaprjeđenje funkcionalnosti Registra planinarskih putova, obilaznica i markacista s pratećim sadržajima
 • Prikupljanje i dostavljanje podataka o javnoj turističkoj infrastrukturi u dijelu koji se odnosi na planinarske putove i obilaznice sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi
 • Edukacija za markaciste i druge izvoditelje radova na planinarskoj infrastrukturi
 • Stručna organizacijska i administrativna potpora za upravljanje planinarskom infrastrukturom


INFORMIRANJE

Hrvatski planinarski savez pružit će svim planinarskim udrugama putem službene elektroničke pošte na domeni hps.hr daljnje informacije i upute o načinu realizacije aktivnosti. Pristupne podatke i upute za podešavanje službene elektroničke pošte ovlaštene osobe udruga mogu dobiti od Ureda HPS-a. Pozivamo planinarske udruge da redovito prate informacije i da svojim angažmanom doprinesu uspješnom ostvarenju ciljeva projekta.

Najnovije vijesti

125 godina Hrvatskog planinara

125 godina Hrvatskog planinara

06.01.2023.

U 2023. navršava se 125 godina od početka izlaženja Hrvatskog planinara. Časopis Hrvatski planinar jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa i jedan od najstarijih planinarskih časopisa na svijetu. Od 1898. godine, kada je počeo izlaziti, pa do najnovijeg siječanjskog broja 2023. objavljeno je 37.528 stranica s 24.675 članaka i vijesti te 26.065 slika i ilustracija.

Hrvatski planinarski savez u 2022. godini

Hrvatski planinarski savez u 2022. godini

01.01.2023.

Organizirano djelovanje Hrvatskoga planinarskog saveza (HPS), planinarskih udruga i planinara u protekloj godini obilježio je zamah svih aktivnosti, osobito nakon prestanka ograničavajućih okolnosti zbog pandemije bolesti Covid-19. Osim brojnih uspješno ostvarenih izleta, tura, pohoda, ekspedicija, logora, tečaja, ispita i drugih aktivnosti, ostvarena su i postignuća i iskoraci u pogledu kvalitete rada u brojnim djelatnostima.

Na snagu stupio novi Zakon o sportu

Na snagu stupio novi Zakon o sportu

01.01.2023.

S prvim danom 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o sportu. Pozivamo dužnosnike i članove planinarskih udruga da se upoznaju s odredbama novoga Zakona. Novi Zakon ima 129 članaka organiziranih u 16 poglavlja. Tekst Zakona dostupan je na službenoj stranici Narodnih novina.

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.