Licenciranje vodiča

Slika.Licenca vodiča je ovlaštenje (pravo) za samostalno vođenje planinara na terenima i u uvjetima obuhvaćenim standardom za koji su osposobljeni. Licencu izdaje i u vodičkoj iskaznici ovjerava Komisija za vodiče HPS-a. Licenca traje tri godine. Postupak licenciranja provodi se posredstvom stanica planinarskih vodiča.

Prva licenca stječe se uspješnim polaganjem ispita za vodiča na ljetno planinarenje (A standard).


AKTI I OBRASCI ZA LICENCIRANJE

UVJETI ZA OBNOVU VODIČKE LICENCE

Uvjeti i način licenciranja opisani su u dokumentu Postupak licenciranja vodiča.

  Osnovni uvjeti za obnovu (produljenje) licence su:

 • članstvo u osnovnoj planinarskoj udruzi članici HPS-a,
 • aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi – najmanje 10 dana u akcijama vođenja, vježbama ili drugim aktivnostima u svojstvu vodiča (predavanja, vježbe, seminari i sl.) u licencijskom razdoblju od tri godine,
 • redovito obnavljanje i usavršavanje znanja i vještina putem zborova vodiča, tečaja, seminara i vježbi u Vodičkoj službi HPS-a,
 • sudjelovanje u edukaciji ili vježbi prve pomoći - sudjelovanje u barem jednom edukativnom predavanju ili vježbi u licencijskom razdoblju od tri godine,
 • vodičko djelovanje u skladu s Pravilnikom o organiziranju i vođenju izleta, tura i pohoda u HPS-u,

 • Dodatni uvjet za obnovu licence za vođenje po terenima opisanim standardima vođenja B, C, D, E, F i G je:

 • najmanje 5 dana u akcijama vođenja na terenima i u uvjetima odgovarajućeg standarda u licencijskom razdoblju od tri godine.

Članstvo u stanici vodiča kao ni sudjelovanje u vježbama u matičnoj stanici nisu nužni uvjeti za produljenje licence. Vodič može licencijske uvjete koji se odnose na obnovu znanja i vještine prve pomoći ispuniti i putem drugih oblika školovanja i usavršavanja u HPS-u ili u organizacijama koje provode edukaciju o prvoj pomoći.

Vodiča koji ne zadovoljava uvjete za produljenje licence matična stanica vodiča uputit će na vježbe putem kojih će zadovoljiti potrebne uvjete za produljenje licence. U slučaju da matična stanica ne provodi vježbe, ili vodič iz opravdanih razloga nije u mogućnosti sudjelovati u njima, može se radi ispunjenja uvjeta za licenciranje izravno obratiti Potkomisiji za administrativne i licencijske poslove u Komisiji za vodiče HPS-a.


POSTUPAK LICENCIRANJA

Slika.Vodič zainteresiran za potvrdu (produljenje) licence svojoj stanici vodiča dostavlja:

 • vodičku iskaznicu
 • ispunjen Obrazac planinarskog vodiča
 • potvrdu matične planinarske udruge, fotografije ili druge dokaze o izvedenim akcijama vođenja i zadovoljenim uvjetima za produljenje licence - na zahtjev

Vodiči stariji od 65 godina koji posjeduju vodičko iskustvo dulje od 10 godina i vodiči instruktori pri podnošenju zahtjeva za licenciranje nisu obavezni dokazivati aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi niti sudjelovanje u vježbama.

Na temelju prikupljenih podataka te praćenja aktivnosti vodiča stanica izvješćuje Komisiju o vodičima koji zadovoljavaju uvjete za produljenje odnosno izdavanje nove licence.


ULOGA STANICA VODIČA U LICENCIRANJU

Stanice vodiča organiziraju i provode vježbe kojima pomažu vodičima u obnovi i usavršavanju njihovog znanja i vještina te ispunjavanju uvjeta za licenciranje.

Uz ostalo, stanice vodiča prikupljaju i Potkomisiji za licencijske i administrativne poslove u Komisiji za vodiče HPS-a dostavljaju podatke o aktivnosti vodiča i pripravnike sa svojeg područja djelovanja. Podaci se dostavljaju u standardiziranoj Tablici za prijavu vodiča za licenciranje (za stanice planinarskih vodiča).

Stanice su dužne provoditi postupak licenciranja za sve vodiče sa svojeg područja djelovanja, nezavisno o tome jesu li oni članovi stanice. Članstvo u stanici vodiča nije uvjet za licenciranje, ali se preporučuje jer članstvo u stanici omogućuje neposredno primanje informacija i sudjelovanje u aktivnostima organiziranim za vodiče.

Prema potrebi, dodatna pojašnjenja o licenciranju vodiča mogu se zatražiti izravno od Komisije za vodiče HPS-a.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
Abecedni popis vodiča | Popis vodiča po stanicama i društvima
Vijesti iz Komisije za vodiče

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.