Licenciranje vodiča

Slika.Vodička licenca je ovlaštenje (pravo) za samostalno vođenje planinara na terenima i u uvjetima obuhvaćenim standardom za koji je vodič osposobljen. Licencu izdaje Komisija, a traje tri godine. Licenca ne vrijedi bez članske iskaznice HPS-a s odgovarajućom članskom markicom HPS-a za tekuću godinu.

Prva licenca stječe se uspješnim polaganjem ispita za vodiča na ljetno planinarenje (A standard).


AKTI I OBRASCI ZA LICENCIRANJE


UVJETI ZA PRODULJENJE VODIČKE LICENCE

Uvjeti i način licenciranja opisani su u dokumentu Postupak licenciranja vodiča.

Osnovni uvjeti za produljenje licence su:

 • aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi - najmanje 10 dana u akcijama vođenja, vježbama ili drugim aktivnostima u svojstvu vodiča (predavanja, vježbe, seminari i sl.) u licencijskom razdoblju od tri godine,
 • obnavljanje i usavršavanje znanja i vještina putem zbora vodiča, sudjelovanja na tečajevima, seminarima ili vježbama koje organizira stanica planinarskih vodiča – najmanje 3 aktivna sudjelovanja u licencijskom razdoblju od tri godine.
 • sudjelovanje u edukaciji ili vježbi prve pomoći organiziranoj u zdravstvenoj ustanovi, Crvenom križu, Stanici Hrvatske gorske službe spašavanja i stanici planinarskih vodiča, pod vodstvom i nadzorom liječnika ili medicinskog tehničara – sudjelovanje na barem jednoj vježbi prve pomoći u licencijskom razdoblju od tri godine,
 • vodičko djelovanje u skladu s Pravilnikom o organiziranju i vođenju izleta, tura i pohoda u HPS-u.

 • Dodatni uvjet za obnovu licence za vođenje po terenima opisanim standardima vođenja B, C, D, E, F i G je:

  • najmanje 5 dana u akcijama vođenja na terenima i u uvjetima odgovarajućeg standarda u licencijskom razdoblju od tri godine.

  Članstvo i aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi potvrđuje i ovjerava planinarska udruga u kojoj je aktivnost provedena.

  Obnavljanje i usavršavanje znanja i vještina putem zborova vodiča, sudjelovanja na tečajevima, seminarima ili vježbama koje organizira stanica planinarskih vodiča potvrđuje stanica planinarskih vodiča koja je vježbu organizirala.

  Sudjelovanje u edukaciji ili vježbi prve pomoći dokazuje se potvrdom nadležne ustanove ili stanice planinarskih vodiča koja je organizirala edukaciju/vježbu. Vodičko djelovanje u skladu s Pravilnikom o organiziranju i vođenju izleta, tura i pohoda u HPS-u te nepostojanje izrečene mjere suspenzije ili oduzimanja licence prije produljenja licence provjeravaju stanica planinarskih vodiča i Komisija.

  Aktivno sudjelovanje na vježbama u stanici planinarskih vodiča je uvjet za produljenje licence.

  Vodič može licencijske uvjete steći sudjelovanjem u vježbama u bilo kojoj stanici planinarskih vodiča, te putem drugih oblika školovanja i usavršavanja u HPS-u, odnosno u organizacijama koje provode edukaciju o prvoj pomoći.


  POSTUPAK PRODULJENJA LICENCE

  Postupak produljenja licence provodi Komisija putem stanica planinarskih vodiča.

  Za produženje licence vodič stanici planinarskih vodiča dostavlja ovjeren Obrazac planinarskog vodiča s podacima o vodičkom djelovanju u protekle tri godine. U obrascu vodič upisuje aktualne osobne podatke (ime i prezime, OIB, matična planinarska udruga, matična stanica planinarskih vodiča, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona) te upisuje ostvarene izlete i ture na kojima je obavljao vodičke zadaće, prema odgovarajućim standardima za koje potražuje produljenje licence.

  Stanice planinarskih vodiča provode provjeru jesu li ispunjeni uvjeti za produljenje licence u svim standardima u kojima vodič djeluje te jesu li ispunjeni opći uvjeti za licenciranje (poseban naglasak na sudjelovanju na vježbama i na edukaciji ili vježbi prve pomoći).

  Stanica planinarskih vodiča za vodiče koji ispunjavaju uvjete za produženje licence dostavlja Komisiji popunjen obrazac – Integrirani obrazac SPV za prijavu vodiča za licenciranje elektronskim putem na adresu licenciranje.vodica@hps.hr.

  Za više vodičke standarde (B, C, D, E, F i G) Komisiji se dostavlja i Obrazac planinarskog vodiča u elektroničkom obliku.

  Za pročelnike stanica planinarskih vodiča Komisije se dostavlja i Obrazac planinarskog vodiča ovjeren od matičnog planinarskog društva te provjeru ispunjenja uvjeta provodi Komisija.

  Komisija obavlja provjeru podataka, a po potrebi može od stanice planinarskih vodiča, osnovne planinarske udruge ili vodiča zatražiti dodatne informacije ili dokaze o ispunjenju uvjeta za licenciranje. Ako su svi uvjeti uredno ispunjeni Komisija odobrava izradu vodičkih iskaznica.

  Ured HPS-a po zaprimljenom odobrenju Komisije izrađuje vodičke iskaznice i dostavlja ih nadležnoj stanici planinarskih vodiča koja vodiču dostavlja ili uručuje novu iskaznicu.


  ZADAĆE STANICE PLANINARSKIH VODIČA U POSTUPKU LICENCIRANJA

  Zadaće stanica planinarskih vodiča su:

  • organiziranje vježbi za vodiče i vodiče pripravnike,
  • provođenje postupka licenciranja za sve vodiče na području svojeg djelovanja,
  • informiranje članstva o odlukama, smjernicama, preporukama Komisije i Izvršnog odbora Komisije.
  • poticanje vodiča na aktivan vodički rad u svojim osnovnim planinarskim udrugama u skladu s njihovom osposobljenošću i licencom,
  • Stanica planinarskih vodiča prati rad vodiča i pripravnika na području svojeg djelovanja, organizira i provodi vježbe, prikuplja vodičke obrasce, izrađuje i Komisiji upućuje Integrirani obrazac SPV o vodičima koji ispunjavaju uvjete za produljenje licence te daje vodičima upute i objašnjenja o postupku licenciranja.

   U slučaju da stanica planinarskih vodiča ne izvršava svoje zadaće u postupku licenciranja, Izvršni odbor Komisije može odrediti povjerenika za obavljanje poslova licenciranja vodiča na području djelovanja stanice planinarskih vodiča.


   Navedena pravila dio su utvrđenog Postupka licenciranja vodiča. Ovdje možete preuzeti izvornik u PDF formatu. Prema potrebi, dodatna pojašnjenja o licenciranju vodiča mogu se zatražiti izravno od Potkomisije za administrativne i licencijske poslove u Komisiji za vodiče HPS-a.   Poveznice
   Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
   Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
   Abecedni popis vodiča | Popis vodiča po stanicama i društvima
   Vijesti iz Komisije za vodiče


  footer
  Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez