Licenciranje vodiča

Slika.Licenca vodiča je ovlaštenje (pravo) za samostalno vođenje planinara na terenima i u uvjetima obuhvaćenim standardom za koji su osposobljeni. Licencu izdaje i u vodičkoj iskaznici ovjerava Komisija za vodiče HPS-a. Licenca traje tri godine. Postupak licenciranja provodi se posredstvom stanica planinarskih vodiča.

Prva licenca stječe se uspješnim polaganjem ispita za vodiča na ljetno planinarenje (A standard).


UVJETI ZA OBNOVU VODIČKE LICENCE

Uvjeti i način licenciranja opisani su u dokumentu Postupak licenciranja vodiča.

  Osnovni uvjeti za obnovu (produljenje) licence su:

 • članstvo u osnovnoj planinarskoj udruzi članici HPS-a,
 • aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi – najmanje 10 dana u akcijama vođenja, vježbama ili drugim aktivnostima u svojstvu vodiča (predavanja, vježbe, seminari i sl.) u licencijskom razdoblju od tri godine,
 • redovito obnavljanje i usavršavanje znanja i vještina putem zborova vodiča, tečaja, seminara i vježbi u Vodičkoj službi HPS-a,
 • sudjelovanje u edukaciji ili vježbi prve pomoći - sudjelovanje u barem jednom edukativnom predavanju ili vježbi u licencijskom razdoblju od tri godine,
 • vodičko djelovanje u skladu s Pravilnikom o organiziranju i vođenju izleta, tura i pohoda u HPS-u,

 • Dodatni uvjet za obnovu licence za vođenje po terenima opisanim standardima vođenja B, C, D, E, F i G je:

 • najmanje 5 dana u akcijama vođenja na terenima i u uvjetima odgovarajućeg standarda u licencijskom razdoblju od tri godine.

Članstvo u stanici vodiča kao ni sudjelovanje u vježbama u matičnoj stanici nisu nužni uvjeti za produljenje licence. Vodič može licencijske uvjete koji se odnose na obnovu znanja i vještine prve pomoći ispuniti i putem drugih oblika školovanja i usavršavanja u HPS-u ili u organizacijama koje provode edukaciju o prvoj pomoći.

Vodiča koji ne zadovoljava uvjete za produljenje licence matična stanica vodiča uputit će na vježbe putem kojih će zadovoljiti potrebne uvjete za produljenje licence. U slučaju da matična stanica ne provodi vježbe, ili vodič iz opravdanih razloga nije u mogućnosti sudjelovati u njima, može se radi ispunjenja uvjeta za licenciranje izravno obratiti Potkomisiji za administrativne i licencijske poslove u Komisiji za vodiče HPS-a.


POSTUPAK LICENCIRANJA

Slika.Vodič zainteresiran za potvrdu (produljenje) licence svojoj stanici vodiča dostavlja:

 • vodičku iskaznicu
 • osobno izvješće o akcijama vođenja
 • potvrdu matične planinarske udruge, fotografije ili druge dokaze o izvedenim akcijama vođenja i zadovoljenim uvjetima za produljenje licence.

Vodiči stariji od 65 godina koji posjeduju vodičko iskustvo dulje od 10 godina i vodiči instruktori pri podnošenju zahtjeva za licenciranje nisu obavezni dokazivati aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi niti sudjelovanje u vježbama.

Na temelju prikupljenih podataka te praćenja aktivnosti vodiča stanica izvješćuje Komisiju o vodičima koji zadovoljavaju uvjete za produljenje odnosno izdavanje nove licence.


ULOGA STANICA VODIČA U LICENCIRANJU

Stanice vodiča organiziraju i provode vježbe kojima pomažu vodičima u obnovi i usavršavanju njihovog znanja i vještina te ispunjavanju uvjeta za licenciranje.

Uz ostalo, stanice vodiča prikupljaju i Potkomisiji za licencijske i administrativne poslove u Komisiji za vodiče HPS-a dostavljaju podatke o aktivnosti vodiča i pripravnike sa svojeg područja djelovanja.

Stanice su dužne provoditi postupak licenciranja za sve vodiče sa svojeg područja djelovanja, nezavisno o tome jesu li oni članovi stanice. Članstvo u stanici vodiča nije uvjet za licenciranje, ali se preporučuje jer članstvo u stanici omogućuje neposredno primanje informacija i sudjelovanje u aktivnostima organiziranim za vodiče.

Prema potrebi, dodatna pojašnjenja o licenciranju vodiča mogu se zatražiti izravno od Komisije za vodiče HPS-a.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
Abecedni popis vodiča | Popis vodiča po stanicama i društvima
Vijesti iz Komisije za vodiče

footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.