Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Pristup informacijama

Sukladno članku 13. Statuta HPS-a rad Saveza je javan. Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza. Obavještavanje javnosti obavlja se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Saveza, objavom obavijesti u časopisu »Hrvatski planinar« te u javnim medijima.

HPS na raznim platformama objavljuje niz informacija i dokumenata o svom radu, planiranju, odlučivanju, financiranju, obavljanju javnih ovlasti i pružanju usluga koje su ključne je za ostvarivanje visoke razine transparentnosti i otvorenosti prema građanima i pravnim osobama. Radi potpune transparentnosti i otvorenosti, kao tijelo javne vlasti HPS omogućuje pristup informacijama u sklada sa standardima iz Zakona o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija iz djelokruga rada HPS-a imaju predstavnici udruga članica HPS-a, članovi planinarskih udruga udruženih u HPS i drugi zainteresirani građani Republike Hrvatske.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se pisanim putem - na standardiziranom obrascu koji se može preuzeti na web stranici HPS-a. Ispunjeni obrazac zahtjeva može se uputiti poštom ili donijeti osobno na adresu Hrvatskog planinarskog saveza, Kozarčeva 22 u Zagrebu. Zahtjev se, također, može uputiti elektroničkom poštom na adresu hps@hps.hr, pri čemu službenik za informiranje može zatražiti dodatnu autentifikaciju podnositelja zahtjeva za pristup informacijama. Zaprimljeni zahtjev za pristup informacijama urudžbira u urudžbenom zapisniku u Uredu HPS-a.

Na identičan način podnosi se i zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, ili zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014-231), sukladno članku 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakonski i podzakonski akti dostupni su na adresi: Povjerenika za pristup informacijama.

Službenik za informiranje u HPS-u je glavni tajnik HPS-a Alan Čaplar.

Ovdje možete preuzeti:

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.