Pristup informacijama

JAVNOST RADA

Sukladno članku 13. Statuta HPS-a rad Saveza je javan. Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza te drugim informacijama sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Obavještavanje javnosti obavlja se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Saveza, objavom obavijesti u časopisu Hrvatski planinar te u javnim medijima.

PROAKTIVNO INFORMIRANJE

HPS na raznim platformama objavljuje sve vrste informacija i dokumenata o svom radu, planiranju, odlučivanju, financiranju, obavljanju javnih ovlasti i pružanju usluga koje su ključne je za ostvarivanje visoke razine transparentnosti i otvorenosti prema građanima i pravnim osobama. Radi potpune transparentnosti i otvorenosti, kao tijelo javne vlasti HPS omogućuje pristup informacijama u sklada sa standardima iz Zakona o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija iz djelokruga rada HPS-a imaju predstavnici udruga članica HPS-a, članovi planinarskih udruga udruženih u HPS i drugi zainteresirani građani.

BAZE I SKUPOVI PODATAKA

HPS vodi jedinstvene evidencije i registre podataka u skladu sa svojim ovlastima i nadležnostima. Podaci iz službenih evidencija i registara su javno dostupni putem web-stranice HPS-a. Korištenje informacijskih baza i skupova podataka HPS-a uređeno je Općim uvjetima korištenja digitalne imovine HPS-a.

Ovdje je dostupan popis službenih baza i skupova podataka HPS-a: Asset lista (XLS)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Slika.Zahtjev za pristup informacijama podnosi se pisanim putem - na standardiziranom obrascu koji se može preuzeti na web stranici HPS-a. Ispunjeni obrazac zahtjeva može se uputiti poštom ili dostaviti osobno na adresu Hrvatskog planinarskog saveza, Kozarčeva 22 u Zagrebu. Zahtjev se, također, može uputiti elektroničkom poštom na adresu hps@hps.hr, pri čemu službenik za informiranje može zatražiti dodatnu autentifikaciju podnositelja zahtjeva za pristup informacijama i dodatna pojašnjenja zahtjeva. Zaprimljeni zahtjev za pristup informacijama urudžbira u urudžbenom zapisniku u Uredu HPS-a.

Na identičan način podnosi se i zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, ili zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ovdje možete preuzeti:

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014-231), sukladno članku 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakonski i podzakonski akti dostupni su na adresi Povjerenika za pristup informacijama.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službenik za informiranje u Hrvatskom planinarskom savezu je glavni tajnik HPS-a Alan Čaplar.

DOSTUPNOST INFORMACIJA I OCJENA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE

Slika.

Po opsegu i brojnosti raznovrsnih informacija mrežna stranica Hrvatskog planinarskog saveza www.hps.hr jedno je od najsadržajnijih mrežnih (web) mjesta tijela javne vlasti u Hrvatskoj. Stranica HPS-a sadrži više od 45.000 stranica raznih obavijesti, zaključaka, zapisnika, bilješki, dokumenata i raznih drugih sadržaja, razvrstanih u gotovo 200 rubrika i podrubrika, te nekoliko stotina dosad objavljenih obavijesti. Stranica ne sadrži nikakav skriveni ili zaključani dio niti dio s ograničenim pristupom, već su svi objavljeni sadržaji javno dostupni svim korisnicima. Uvažavajući činjenicu da zbog velikobrojnosti i raznovrsnosti podataka i informacija ponekad korisnici ne mogu odmah pronaći željenu informaciju izrađena je posebna stranica s odgovorima na 100 čestih pitanja, a djelatnici Ureda HPS-a nastoje u čim kraćem vremenu odgovoriti na sva pitanja upućena elektroničkom poštom.

Za informiranje javnosti posebno je značajan i časopis Hrvatski planinar, koji je službeno glasilo HPS-a. Hrvatski planinarski savez jedini je nacionalni sportski savez koje kontinuirano izdaje u tiskanom obliku svoje službeno glasilo. Časopis izlazi redovito svaki mjesec, a upućuje se svim osnovnim planinarskim udrugama članicama HPS-a i zainteresiranim pretplatnicima putem pošte. Časopis je ujedno u digitalnom obliku dostupan na mrežnim stranicama HPS-a, zajedno s bibliografskom tražilicom koja omogućuje jednostavno pretraživanje sadržaja svih objavljenih časopisa.

Prema izvješću Povjerenika za informiranje o usporednom praćenju 20-ak nacionalnih sportskih saveza, objavljenom u listopadu 2020., mrežna stranica HPS-a u pogledu dostupnosti i proaktivne objave informacija prema jedinstvenim kriterijima ocijenjena najvećom mogućom ocjenom (4,5 / 4,5).

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Slika.

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez