Označavanje broja puta na terenu

Komisija za planinarske putove HPS-a utvrdila je sustav brojčanog označavanja planinarskih putova u Hrvatskoj. Putovi na terenu obilježavaju se brojevima koji prate brojeve pod kojima su ti putovi upisani u Registru planinarskih putova HPS-a. Brojčane oznake korisne su za bolje snalaženje planinara na terenu.

Uputa o označavanju broja puta na terenu dostupna je na poveznici:

Označavanju broja planinarskog puta na terenu ne smije se pristupiti samovoljno i proizvoljno. Uoči označavanja broja puta na terenu potrebno je u Registru planinarskih putova pronaći i provjeriti broj puta.

Potpune brojčane oznake u Registru planinarskih putova su u korelaciji s brojevima planinskih područja u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici (HPO). Kod označavanja na terenu koriste se reducirane brojčane oznake iz Registra planinarskih putova, koje se sastoje od posljednje tri (iznimno dvije) brojke. Potpuna brojčana oznaka u Registru planinarskih putova sačinjena je od broja planinskog područja i rednog broja puta.

Slika.Brojčana oznaka puta upisuje se na putokaznim pločama i ispod planinarskih markacija na svakih 15-ak minuta hoda, odnosno na svakih 600 do 800 metara puta. Broj puta neophodan je na svim križanjima planinarskih puteva. Pravila koja se primjenjuju kod postavljanja brojčanih oznaka na putovima podrobnije su pojašnjena u priručniku Planinarski putovi u izdanju HPS-a te u pisanoj uputi. Kod uređivanja putova potrebno je paziti na cjelokupnu skladnost i uočljivost.

Na slikama su karakteristični primjeri označavanja broja puta na terenu: ispod okruglih markacija (stablo, kamen) i na putokaznim pločama.

Slika. Slika. Slika.


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za planinarske putove | Novosti iz Komisije za planinarske putove | Markacije | Markacisti
Planinarske obilaznice | Hrvatska planinarska obilaznica | Hrvatski vrhovi - KT HPO-a


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez