Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za članove HPS-a

Članovi osnovnih planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a od posljedica nesretnog slučaja pri planinarenju u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 6000,00 eura, zavisno o utvrđenom stupnju invaliditeta) i smrti (3000,00 eura). Osiguranje se primjenjuje na članove sa članskom markicom HPS-a za mladež (zelena), seniore (plava) ili umirovljenike (crvena).


DOKUMENTI O OSIGURANJU I OBRASCI ZA PRIJAVU NESRETNOG SLUČAJA


POSTUPAK PRIJAVE NESRETNOG SLUČAJA

U slučaju nastanka nesretnog slučaja osiguranik treba:

 1. ispuniti obrazac »Prijava nesretnog slučaja«, sve osim dijela obrasca označenog uputom »Popunjava ugovaratelj - poslodavatelj«. Obrazac je dostupan na stranici www.croosig.hr i na ovoj stranici
 2. priložiti:
  - medicinsku i drugu dokumentaciju iz koje su razvidne okolnosti i posljedice nesretnog slučaja;
  - presliku članske iskaznice HPS-a, na kojoj su vidljive obje strane, a posebno članska markica za tekuću kalendarsku godinu;
  - presliku osobne iskaznice, na kojoj su vidljive obje strane.
 3. dostaviti (poštom ili osobno) obrazac »Prijava nesretnog slučaja« i pribavljenu dokumentaciju u Ured HPS-a radi ovjere.

HPS ovjerava obrazac za prijavu nesretnog slučaja i dostavlja svu dokumentaciju u Croatia osiguranje d.d. na daljnju obradu. Daljnje kontakte oko utvrđivanja i ostvarivanja osiguranja obavljaju izravno osiguranik (ili njegov zakonski nasljednik) i osiguravatelj.

Budući da je uz obrazac potrebno priložiti medicinsku i drugu dokumentaciju iz koje su razvidne okolnosti i posljedice nesretnog slučaja, postupak je najbolje pokrenuti po završetku liječenja. Zahtjev za isplatu osiguranja može se podnijeti u roku od tri godine od nastanka nesretnog slučaja.


POKRIĆE OSIGURANJA

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, primjerice gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu:

 • smrt;
 • potpuni ili djelomični trajni invaliditet.

ŠTO NIJE POKRIVENO OSIGURANJEM

 • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
 • nesretni slučaj prouzročen potresom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
 • nesretni slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
 • nesretni slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
 • nesretni slučaj koj je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
 • namjerno prouzročen nesretni slučaj;
 • smrt od bolesti;
 • pokriće bolničkih troškova;
 • pokriće troškova spašavanja u zemljama u kojima ta usluga nije besplatna;
i ostali slučajevi navedeni u uvjetima.

OGRANIČENJA POKRIĆA

 • Osiguratelj nije obvezan isplatiti osigurani iznos ili njezin dio u punom iznosu kad nesretni slučaj nastane pri sudjelovanju u aktivnostima povećanog rizika osim kod sportskog i rekreacijskog planinarenja bilo kod individualnog bilo kod grupno organiziranog.
 • Kada je osiguranik u trenutku nesretnog slučaja stariji od 80 godina, osiguratelj je u obvezi isplatiti 50% od iznosa koji bi inače trebalo platiti, a ako uslijed nesretnog slučaja nastupi smrt osobe mlade od 14 godina života, osiguratelj je u obvezi isplatiti uobičajene troškove pogreba osobi koja ih je stvarno snosila, a koji ne mogu biti već od 50% osiguranog iznosa za slučaj smrti osiguranika.
 • ZEMLJOPISNI OPSEG OSIGURANJA

  Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području cijelog svijeta.

  OBVEZE OSIGURANIKA

  • Osiguranik je dužan odmah zatražiti liječničku pomoć radi pregleda i pružanja potrebne pomoć te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja
  • Osiguranik je obvezan pisano obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće.

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez