Statut Hrvatskog planinarskog saveza


Statut Hrvatskog planinarskog saveza u PDF formatu dostupan je na OVOJ POVEZNICI.
Temeljem članka 29. Statuta Hrvatskog planinarskog saveza, članka 13. Zakona o udrugama i članka 47. Zakona o sportu Skupština Hrvatskog planinarskog saveza donosi


STATUT HRVATSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

Pročišćeni tekst usvojen na 26., 28. i 32. sjednici Skupštine Hrvatskog planinarskog saveza 13. 6. 2015., 22. 4. 2017. i 20. - 26. 1. 2021.


1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja Hrvatskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu: Savez) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se osiguravaju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti rada, članstvu u Savezu, pravima, obvezama, odgovornostima, tijelima Saveza, djelokrugu i načinu rada, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa sporta planinarstvo, kao i način predstavljanja Republike Hrvatske u pripadajućim međunarodnim sportskim udruženjima, prestanku postojanja Saveza, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

(2) Savez je jedini nacionalni sportski savez koji prema Nomenklaturi sportova i sportskih grana potiče i promiče sport Planinarstvo (sportske grane: planinarenje, alpinizam i ledno penjanje) u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu u muškom rodu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Naziv Saveza je Hrvatski planinarski savez.

(2) Skraćeni naziv Saveza je: HPS.

(3) Osim naziva na hrvatskom jeziku, Savez će u međunarodnim odnosima koristiti i naziv na engleskom jeziku: Croatian Mountaineering Association.

Članak 4.

(1) Savez djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Sjedište Saveza je u Zagrebu.

(3) Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor Saveza.

Članak 5.

(1) Savez ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti i Registar neprofitnih organizacija.

(2) Savez je neprofitna pravna osoba.

Članak 6.

(1) Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

(2) Savez se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Članak 7.

(1) Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik, predsjednik Izvršnog odbora i glavni tajnik Saveza.

(2) Određene poslove zastupanja predsjednik, odnosno glavni tajnik, mogu prenijeti na druge osobe, na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

Članak 8.

(1) Radi ostvarivanja svojih ciljeva i programskih djelatnosti, Savez može surađivati s ministarstvima Vlade RH, tijelima državne uprave, znanstvenim institucijama, trgovačkim društvima, obrazovnim ustanovama, sportskim udrugama i zajednicama te drugim ustanovama.

(2) Savez svoju djelatnost ostvaruje surađujući i s drugim udrugama, a posebno s onima koji svoju djelatnost ostvaruju kroz zaštitu planinske prirode.

Članak 9.

(1) Savez je punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora, s čijim Statutom je usklađen i ovaj Statut.

(2) Savez je punopravni član UIAA – Međunarodne federacije za penjanje i planinarstvo (International Climbing and Mountaineering Federation).

(3) Savez je punopravni član međunarodnih udruga: EUMA – Europska planinarska asocijacija (European Mountaineering Association), BMU – Balkanske planinarske unije (Balkan Mountaineering Union) i ERA – Europske pješačke asocijacije (European Ramblers Association).

(4) Savez se može samostalno i dobrovoljno udruživati i u druge europske i svjetske udruge čija je djelatnost povezana s planinarskim specijalnostima i službama koje se obavljaju u Savezu.

Članak 10.

U Savezu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (društveni, klupski, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi) te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 11.

(1) Savez ima znak i zastavu.

(2) Znak saveza je stilizirani obris planine Klek sa znakom runolistova cvijeta, uokviren vrpcom vezanom ispod cvijeta. Gornji dio vrpce s natpisom »Hrvatski planinarski savez« je crvene boje, a donji dio vrpce je plave boje, i u njemu su upisana slova HPD i 1874. godina (godina utemeljenja).

(3) Zastava Saveza je svjetloplave boje sa znakom Saveza u sredini i odnosom dužine prema širini 2 : 1.

Članak 12.

(1) Savez koristi pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, sa znakom Saveza u sredini, a uz obod pečata upisane su riječi: Hrvatski planinarski savez, Zagreb.

(2) Za računske i manipulativno-administrativne poslove može se rabiti pečat istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 13.

(1) Rad Saveza je javan.

(2) Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza te drugim informacijama sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(3) Obavještavanje javnosti obavlja se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Saveza, objavom obavijesti u časopisu »Hrvatski planinar« te u javnim medijima.

(4) Javnost se samo iznimno može isključiti, odnosno informacija uskratiti, kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu, kada se zbog osobito važnih razloga to odluči na sjednici tijela Saveza te u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima kojima se mogu ograničiti prava na pristup informacijama.


2. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI SAVEZA


2.1. CILJEVI SAVEZA

Članak 14.

Ciljevi Saveza su:

 • razvitak organiziranog oblika planinarstva i stvaranje uvjeta za razvitak ukupne planinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
 • razvijanje tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije,
 • razvitak i promicanje planinarstva te stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u tom sportu,
 • promicanje i širenje svojih aktivnosti, osobito kod djece i mladeži,
 • njegovanje planinarske etike, razvijanje čovjekoljublja, nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smisla za njeno očuvanje,
 • razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članica u Savezu,
 • ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje.

2.2. PODRUČJA DJELOVANJA SAVEZA

Članak 15.

Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta, rekreacije i zaštite prirode.


2.3. DJELATNOST SAVEZA

Članak 16.

Djelatnosti Saveza kojima se ispunjavaju navedeni ciljevi su:

 • utvrđivanje programa razvoja planinarstva u Republici Hrvatskoj,
 • poticanje i nadgledanje sporta planinarstvo na području Republike Hrvatske,
 • usklađivanje aktivnosti svojih članica i pružanje im stručne pomoći u radu,
 • organizacija stručnog osposobljavanja svoga članstva kroz škole, radionice, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja u planinarstvu,
 • usmjeravanje razvitka stručnih (specijalističkih) djelatnosti: alpinizam, planinarsko skijanje, markacisti, speleologija, vodiči i zaštita planinske prirode,
 • suradnja sa znanstvenim ustanovama i drugim udrugama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,
 • organiziranje samostalno ili preko planinarskih udruga izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, logorovanja, ekspedicija, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • organiziranje izgradnje, obilježavanja, čuvanja i održavanja planinarskih putova i obilaznica,
 • jačanje materijalne osnove i imovine planinarstva, vođenje brige o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih domova, kuća i skloništa, te u njima, uz povlastice, omogućavanje smještaja svojim članovima i članovima inozemnih planinarskih saveza s kojima ima potpisane ugovore o reciprocitetu,
 • izdavanje stručne planinarske literature,
 • izdavanje časopisa »Hrvatski planinar«,
 • omogućavanje svojim članovima nabave stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča iz zemlje i inozemstva,
 • pokretanje i organiziranje zaštite planinske prirode i čovjekove okoline te očuvanje kulturno-povijesnih spomenika u planinama,
 • predstavljanje planinarstva pred sportskim i državnim tijelima Republike Hrvatske, te odgovarajućim međunarodnim sportskim udruženjima,
 • utvrđivanje sustava, uvjeta i organizacije sportskih natjecanja u planinarstvu,
 • organiziranje nacionalnih sportskih prvenstava u planinarstvu, neposredno ili preko svojih članica, te međunarodnih i drugih natjecanja i priredbi,
 • sudjelovanje u provedbi javnih potreba sporta u Republici Hrvatskoj i u provedbi nacionalnog programa sporta,
 • skrb o vrhunskim sportašima i nacionalnim ekipama u planinarstvu,
 • poticanje, razvijanje i promidžba planinarenja, penjanja i planinarskog skijanja,
 • praćenje i razmatranje aktualnih pitanja financiranja u planinarstvu, izgradnji, održavanju, upravljanju i korištenju objekata i opreme, te poduzimanjem potrebnih mjera u svezi s tim.

2.3.1. GOSPODARSKE DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 17.

(1) Gospodarske djelatnosti Saveza su:

 • izdavanje i prodaja stručne planinarske literature,
 • iznajmljivanje dijela prostora u svojim nekretninama,
 • uređivanje planinarskih putova,
 • oglašavanje,
 • stručno savjetovanje i edukacija.

(2) Savez može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu, druge gospodarske subjekte, pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom.

(3) Savez gospodarsku djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Savez ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Saveza utvrđenih Statutom.


3. ČLANSTVO, USTROJ I DJELOVANJE SAVEZA

Članak 18.

Članice Saveza su:

(1) Osnovne planinarske udruge (planinarska društva i klubovi), županijski i gradski planinarski savezi, Planinarski savez Zagreba, stanice planinarskih vodiča, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i stanice HGSS-a u svojstvu punopravnih članica.

(2) Druge pravne osobe čije je područje djelovanja od interesa za hrvatsko planinarstvo u svojstvu pridruženih članica.

(3) Članovi osnovne planinarske udruge mogu biti samo fizičke osobe koje rekreativno ili natjecateljski sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Saveza.

Članak 19.

(1) Osnovne planinarske udruge mogu svoje članstvo i rad organizirati kroz podružnice, sekcije, odsjeke i ogranke na području Republike Hrvatske.

(2) Osnovne planinarske udruge mogu se organizacijski i radno povezivati.

(3) U županijama i gradovima mogu se osnivati županijski i gradski planinarski savezi, ako na takvom području djeluju najmanje tri osnovne planinarske udruge.

(4) Planinarske udruge iz stavaka 3. ovog članka organiziraju se na predstavničkom principu s osnovnim ciljem djelovanja kao koordinacijska tijela osnovnih planinarskih udruga, a njihove članice obvezno moraju biti ujedno i članice Saveza.

Članak 20.

(1) Status članice Saveza stječe se odlukom Izvršnog odbora o primanju u članstvo Saveza temeljem zahtjeva za učlanjenje.

(2) Zahtjevu za učlanjenje iz članka 18. stavak 1. i 2. ovog Statuta potrebno je priložiti:

 • odluku o udruživanju u Savez,
 • presliku Statuta udruge,
 • presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta-udruge po NKD-u,
 • osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
 • podatke o osobama ovlaštenim za predstavljanje i zastupanje.

Članak 21.

(1) Izvršni odbor može odbiti primanje u članstvo Saveza udruge iz članka 18. stavak 1. ovog Statuta ako ocijeni da ona ne ispunjava uvjete propisane Zakonom ili ovim Statutom te zatražiti otklanjanje nedostataka u podnesenom zahtjevu.

(2) Izvršni odbor će podnositelju zahtjeva odrediti rok, koji ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 90 dana, da otkloni nedostatke zbog kojih nije mogao biti primljen u članstvo Saveza.

(3) Protiv odluke Izvršnog odbora kojom je odbijen prijam u članstvo Saveza može se podnijeti žalba Skupštini, u roku 30 dana od dana primitka pisane odluke. Žalba se rješava na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

(4) Odluka Skupštine Saveza o žalbi iz prethodne točke je konačna.

(5) Savez vodi popis svojih članica, a glavni tajnik Saveza zadužen je za ažuriranje evidencije članica Saveza, omogućavanje uvida i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu.

(6) Popis članica vodi se elektronički, a za svaku članicu Saveza obvezno sadrži:

 • podatak o nazivu članice i adresi,
 • kategoriji članstva (punopravnoj ili pridruženoj),
 • osobni identifikacijski broj članice,
 • vrstu sporta ili sportske grane,
 • datum pristupanja Savezu,
 • datum prestanka članstva.

(7) Popis članica Saveza mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 22.

(1) Punopravne članice imaju pravo:

 • ostvarivati povlastice za članove osnovnih planinarskih udruga (popust na noćenju u planinarskim domovima i kućama registriranim u Savezu te osiguranje svojih članova u slučaju nesreće u planini) temeljem jedinstvenih članskih iskaznica Saveza i kupnjom članskih markica za tekuću godinu u Savezu,
 • aktivno i ravnopravno sudjelovati u radu i svim djelatnostima Saveza,
 • imati svoje predstavnike u Skupštini,
 • predlagati i biti birani u tijela Saveza,
 • biti informirane o svim relevantnim zbivanjima u području planinarstva dostupnim Savezu.

(2) Obveze i odgovornosti punopravnih članica su:

 • bavljenje planinarskim djelatnostima,
 • provođenje odluke tijela Saveza,
 • pridržavanja normi planinarske etike i čuvanje ugleda planinarske udruge,
 • uredno podnošenje traženih ili propisanih izvješća,
 • redovito plaćanje računa Savezu za članske markice koje uzimaju za svoje članove u osnovnim planinarskim udrugama te podmirivati druge financijske obveze utvrđene odlukama Izvršnog odbora ili općim aktima Saveza,
 • usklađivanje svojih statuta i normativnih akata sa Statutom Saveza i obvezno dostavljanje statuta Savezu pri svakoj izmjeni.
 • ažurno izvješćivanje Ureda Saveza o promjenama svojih adresa i podataka o planinarskim domovima, kućama i skloništima ako njima upravljaju,
 • na zahtjev Saveza, obavezne su omogućiti svojim članovima sudjelovanje u aktivnostima nacionalnih ekipa,
 • druge obveze koje odredi Skupština.

(3) Članica Saveza, kao niti bilo tko drugi, ne može organizirati međunarodna sportska natjecanja i priredbe u planinarstvu bez prethodne suglasnosti Saveza.

(4) Ukoliko članica ne izvršava svoje obveze pokrenut će se stegovni postupak sukladno Pravilniku Suda časti Saveza.

(5) Pridružene članice imaju pravo:

 • surađivati u radu i djelatnostima Saveza,
 • biti informirane o svim relevantnim zbivanjima u području planinarstva dostupnim Savezu.

(6) Obveze i odgovornosti pridruženih članica su:

 • koordiniranje rada i organiziranog djelovanja na svom području, povezanog s planinarstvom, rekreacijom i zaštitom prirode,
 • provođenje odluka tijela Saveza,
 • pridržavanje normi planinarske etike i čuvanje ugleda planinarske udruge.

Članak 23.

(1) Pečat osnovne planinarske udruge okruglog je oblika promjera 30 mm, a uz obod pečata upisani su naziv i sjedište, sa znakom Saveza u sredini.

(2) Za računske i administrativne poslove može se koristiti pečat istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 24.

(1) Kad članica Saveza u svom djelovanju ne ostvaruje ciljeve i zadaće radi kojih je osnovana, ako svojim djelovanjem krši zakon ili ne postupa sukladno Statutu i općim aktima Saveza, Nadzorni odbor ili Izvršni odbor Saveza, mora upozoriti članicu na nedostatke u radu i predložiti da se oni otklone.

(2) Ako udružena članica i nakon upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, odnosno ako ukazane nedostatke ne otkloni, Izvršni odbor Saveza može donijeti odluku o njenom isključenju iz članstva Saveza.

Članak 25.

(1) Članstvo u Savezu prestaje:

 • na vlastiti zahtjev članice uz obrazloženje, a članstvo u tom slučaju prestaje danom primitka zahtjeva u Uredu HPS-a,
 • odlukom o isključenju, donesenom od strane Izvršnog odbora Saveza onih osnovnih planinarskih udruga koje do kraja siječnja kalendarske godine nisu platile podignute članske markice iz prošle godine ili ih uopće nisu podigle u prošloj godini,
 • odlukom o isključenju, donesenom od strane Izvršnog odbora Saveza, ako članica prekrši odredbe ovog Statuta, ako je nad članicom otvoren stečaj ili brisanjem članice iz registra nadležnog tijela državne uprave.

(2) Prije donošenja odluke o isključenju iz članstva Izvršni odbor mora upozoriti članicu na nedostatke u radu, predložiti da se oni otklone, te da članica Saveza u roku, koji ne može biti duži od 90 dana, otkloni razloge zbog kojih bi mogla biti isključena iz članstva Saveza.

(3) Protiv odluke o isključenju iz članstva članica ima pravo žalbe Skupštini Saveza u roku 30 dana od dana primitka pisane odluke. Žalba se rješava na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

(4) Kada članici Saveza prestane članstvo u Savezu po osnovu stavka 1. ovog članka, dužna je Savezu podmiriti sve prethodno preuzete ili pripadajuće, a nepodmirene obveze, te ista nema pravo potraživanja u odnosu na sredstva Saveza.


4. USTROJ I UPRAVLJANJE U SAVEZU

Članak 26.

(1) U Savezu djeluju sljedeća tijela:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

(2) Kod izbora članova tijela Saveza, potrebno je voditi brigu o:

 • teritorijalnoj zastupljenosti,
 • uspješnosti osoba, planinarskih društava i klubova u ostvarenim rezultatima,
 • stručnoj osposobljenosti i drugim kvalitetama osoba u odnosu na ciljeve i nadležnosti Izvršnog odbora, odnosno drugih tijela Saveza,
 • zastupljenosti određenog broja žena u sastavu tijela Saveza.

4.1. Skupština Saveza

Članak 27.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.

(2) Skupštinu sačinjavaju:

 • Po jedan predstavnik punopravne članice Saveza, sukladno članku 18. stavak 1. ovog Statuta, a prema popisu članica Saveza, te ukoliko članice na dan održavanja sjednice Skupštine imaju urednu registraciju s važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja i podmirene obveze za članarinu (članske markice Saveza).

4.1.1. Predstavnici u Skupštini Saveza

Članak 28.

(1) Predstavnici u Skupštini Saveza mogu biti osobe:

 • koje su državljani Republike Hrvatske,
 • koje su navršile 18 godina i potpuno su poslovno sposobni,
 • koje su članovi udruge koju predstavljaju,
 • koje prihvaćaju Statut Saveza,
 • koje nemaju prepreke iz članka 13. i članka 46. stavka 5. Zakona o sportu.

(2) Predstavnici u Skupštini za svoj rad odgovorni su Skupštini i članici čiji su predstavnici.

(3) Predstavnike u Skupštini Saveza biraju članice na mandat od četiri godine temeljem odredbi svojih statuta ili odlukama tijela svojih udruga.

(4) U slučaju spriječenosti predstavnika u Skupštini da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo članice može na temelju pisane odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu.


4.1.2. Nadležnosti Skupštine

Članak 29.

(1) Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje strategiju razvoja planinarstva u RH,
 • bira predsjednika Saveza, dopredsjednika, članove Nadzornog odbora, predsjednika i članove Izvršnog odbora, članove Suda časti, likvidatora te donosi odluku o njihovom razrješenju,
 • donosi odluku o osobama ovlaštenim za zastupanje Saveza,
 • usvaja program rada Saveza te godišnji financijski plan,
 • usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Saveza za prethodnu godinu,
 • razmatra i prihvaća izvješća o radu Saveza,
 • razmatra aktualna pitanja iz rada Saveza, određuje stavove i donosi odluke, zaključke, smjernice i preporuke,
 • donosi Statut, kao i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Pravilnik Suda časti,
 • donosi pravilnike komisija Saveza,
 • donosi pravilnike o sustavu, uvjetima i organizaciji natjecanja u planinarstvu (ledno penjanje) u RH,
 • donosi pravilnik o nacionalnoj reprezentaciji u lednom penjanju u RH,
 • donosi pravilnik o poslovanju i upravljanju planinarskim objektima i Kućni red planinarskih objekata,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine, te druge opće akte za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine utvrđena nadležnost Skupštine,
 • donosi odluku o udruživanju u međunarodne i nacionalne sportske organizacije,
 • utvrđuje plan za obavljanje gospodarske djelatnosti Saveza sukladno propisima,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine Saveza u slučaju prestanka rada Saveza,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • donosi odluku o žalbi na odluku Izvršnog odbora kojom se odbija zahtjev za prijam u članstvo Saveza, odnosno o žalbi na odluku Suda časti o isključenju iz članstva u Savezu,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih članova Saveza,
 • donosi odluku o prestanku rada Saveza,
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom, te je nadležna i za sva pitanja za koja eksplicitno nije utvrđena statutarna nadležnost drugih tijela Saveza, kada se radi o pitanjima koja po svom značaju upućuju na nadležnost najvišeg tijela Saveza.

4.1.3. Sjednice Skupštine

Članak 30.

(1) Skupština Saveza odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.

(2) Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti za to ovlašćuje dopredsjednika. Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati navedeno ovlaštenje, isto može učiniti Izvršni odbor.

(3) Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne, svečane i izborne.

(4) Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članica Saveza.

(5) Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice skupštine.

(6) Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Saveza postavljenog u skladu s odredbama ovog Statuta, predlagatelj može sam sazvati traženu sjednicu Skupštine.

(7) Svečane sjednice Skupštine mogu se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog događaja za Savez, odnosno iz druge potrebe iste prirode.

(8) Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri (4) godine.

(9) Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Saveza.

(10) U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu saziva zadnja osoba koja je bila ovlaštena za zastupanje i kao takva upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članica Saveza prije isteka mandata tijelima Saveza.

(11) Izvanredna sjednica Skupštine je sjednica koja se saziva u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka ili radi izvanrednih okolnosti u radu Saveza i njegovih članica.

Članak 31.

(1) Poziv s dnevnim redom objavljuje se na mrežnim (web) stranicama Saveza najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice.

(2) Pisani materijali za predloženi dnevni red, s oznakom dana i mjesta održavanja sjednice Skupštine Saveza, šalju se članicama Saveza najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Članak 32.

(1) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Skupštine.

(2) Ako u zakazano vrijeme početka rada Skupštine nije prisutna natpolovična većina članova, pričekat će se pola sata i nakon toga sjednica Skupštine se održava uz nazočnost najmanje 10% članova Skupštine.

(3) Odluke Skupštine se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima predviđenim Statutom ili ako Skupština odluči o tajnom glasovanju po pojedinim pitanjima.

(4) Glasovanje pri izborima za tijela Saveza je tajno, ako Skupština na samoj sjednici o tome ne donese drugačiju odluku.

(5) Odluka Skupštine je donesena ako za nju glasuje većina nazočnih članova, osim kod prestanka rada Saveza, kada se odluke donose većinom ukupnog broja članova Skupštine.

(6) Ako zbog posebnih okolnosti nije moguće fizičko okupljanje predstavnika koji sačinjavaju Skupštinu, sjednica Skupštine može se održati u obliku elektroničke sjednice, uz primjenu postupka koji omogućava jedinstvenu autentifikaciju i glasovanje predstavnika u Skupštini. Na elektroničkoj sjednici glasuje se o prijedlozima odluka koje predlaže predsjednik Saveza, a rok za glasovanje ne može biti kraći od 7 dana. Odluke elektroničke sjednice Skupštine valjane su ako o prijedlozima odluka glasuje najmanje 10% članova Skupštine.

(7) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivu Saveza. Potpisuju ga izabrani zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika. Zapisnik sa sjednice Skupštine objavljuje se u časopisu »Hrvatski planinar« i na mrežnim (web) stranicama Saveza.


4.2. Predsjednik Saveza

Članak 33.

(1) Savez ima predsjednika i dopredsjednika.

(2) Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri (4) godine i iste osobe mogu biti ponovno birane za novo mandatno razdoblje.

(3) Predsjednik obavlja sljedeće zadaće i poslove:

 • predstavlja i zastupa Savez u zemlji i inozemstvu,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine te potpisuje akte, odluke i zapisnike koje ona donosi,
 • odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Saveza,
 • skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • vodi poslove sukladno odlukama Skupštine,
 • potiče aktivnosti na razvoju i promociji planinarstva,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza,
 • obavlja i druge zadaće po ovlasti Skupštine utvrđene općim aktima i ovim Statutom,

Članak 34.

(1) Predsjednik i dopredsjednik Saveza za svoj rad odgovorni su Skupštini.

(2) Dopredsjednik Saveza zamjenjuje predsjednika Saveza u odsutnosti ili spriječenosti obavljanja poslova i zadaća, utvrđenih prethodnim člankom.

Članak 35.

Za predsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima i kriterijima:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima navršenih 18 godina života i da je potpuno poslovno sposobna,
 • da je ugledan planinarski djelatnik,
 • da nema prepreke iz članka 13. i članka 46. stavak 5. Zakona o sportu,
 • da poznaje jedan svjetski jezik koji je u službenoj uporabi međunarodnih sportskih udruženja čija je članica Savez.

Članak 36.

(1) Predsjednika bira Skupština neposredno, tajnim glasovanjem, a na temelju pisane kandidature, koju imaju pravo podnijeti članice Saveza ili Izvršni odbor Saveza nakon raspisanih izbora.

(2) U slučaju redovnog izbora predsjednika Saveza, kao i u slučaju izvanrednih izbora, članice Saveza dužne su Uredu HPS-a dostaviti pisani prijedlog kandidata za predsjednika s obrazloženjem najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

(3) O prispjelim prijedlozima kandidata za predsjednika, Savez je dužan obavijestiti sve svoje članice u roku 7 dana po isteku roka za dostavu pisanih prijedloga kandidata.

(4) Ako je za predsjednika predloženo više kandidata, od kojih u prvom krugu glasovanja niti jedan ne dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Skupštine, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. Ako u prvom krugu po broju glasova više kandidata dijele drugo mjesto, svi oni ulaze na izbornu listu u drugom krugu glasovanja. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat s najvećim brojem glasova.

Članak 37.

Dopredsjednika Skupština bira na isti način na koji je u članku 36. propisan izbor predsjednika.

4.3. Izvršni odbor

Članak 38.

(1) Izvršni odbor je izvršno-operativno tijelo, a bira ga Skupština.

(2) Uz kolektivnu odgovornost, svaki član Izvršnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.

(3) Izvršni odbor sastoji se od predsjednika Izvršnog odbora i još 10 članova koje predlaže kandidat za predsjednika Izvršnog odbora.

(4) Odredbe za izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora analogne su odredbama iz članka 36.

(5) Predsjednik Izvršnog odbora Saveza organizira rad tog tijela, te potpisuje akte, odluke i zapisnike koje ono donosi, a zajedno s predsjednikom Saveza i glavnim tajnikom, financij­ski je nalogodavatelj Saveza.

(6) Predsjednika Izvršnog odbora Saveza u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika Izvršnog odbora, kojega to tijelo bira iz svojih članova.

Članak 39.

(1) Izvršni odbor Saveza obavlja sljedeće poslove i zadaće:

utvrđuje:

 • prijedlog strategije razvoja planinarstvau RH,
 • prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata koje donosi Skupština,
 • izvješće o radu Saveza za prethodnu godinu,
 • prijedlog godišnjeg programa planinarstva državne razine, odnosno programa rada Saveza,
 • godišnje financijsko izvješće i godišnji financijski plan.

donosi:

 • opće akte koji reguliraju pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora, te razmatra i odlučuje o pitanjima iz područja djelovanja Saveza, koja nisu u nadležnosti Skupštine ili kojeg drugog tijela Saveza u skladu s odredbama ovog Statuta,
 • poslovnik o svom radu,
 • mjere i aktivnosti za unapređenje i stvaranje najpovoljnijih materijalnih i financijskih uvjeta za realizaciju programa Saveza,
 • odluke o dodjeli priznanja po posebnom pravilniku te proglašava najbolje članice i pojedince u kalendarskoj godini,
 • odluku o cijeni pojedinih vrsta članskih markica,
 • odluku o cijeni godišnje pretplate za časopis »Hrvatski planinar«,
 • odluke o prijemu u članstvo Saveza,
 • odluke o isključenju iz Saveza onih udruga koje su prestale s radom,
 • odluke o isključenju onih osnovnih planinarskih udruga koje nisu platile podignute članske markice iz prošle godine ili ih uopće nisu podigle u prošloj godini,
 • odluku o promjeni adrese Saveza

imenuje i razrješava:

 • glavnog tajnika na temelju javnog natječaja,
 • izbornike sportskih natjecateljskih reprezentacija u Savezu,
 • predstavnika Saveza u Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, te predstavnika u drugim organizacijama, institucijama i tijelima,
 • pročelnike i njihove zamjenike u komisijama Saveza,
 • glavnog i odgovornog urednika te članove Uredničkog odbora časopisa »Hrvatski planinar«,

predlaže:

 • pravilnike komisija Saveza,
 • udruživanje u međunarodne i nacionalne sportske organizacije,
 • program osnovne djelatnosti Saveza kao i drugih djelatnosti Saveza sukladno propisima,
 • proglašenje počasnog člana Saveza

odlučuje o:

 • organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Saveza i udruženih članica,
 • organizaciji i sazivanju savjetovanja, seminara, radionica, tečajeva i drugih skupova radi osposobljavanja članstva,
 • davanju suglasnosti udruženim članicama i članovima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima,
 • davanju inicijative za održavanje redovne, izborne, izvanredne ili svečane Sjednice Skupštine.

provodi i skrbi o:

 • provođenju odluka i zaključaka Skupštine,
 • koordinaciji i radu komisija Saveza,
 • izvršavanju financijskog plana Saveza i u okviru toga o rasporedu i korištenju sredstava,
 • organizaciji i realizaciji Programa rada Saveza i odgovoran je za njegovo izvršenje,
 • podnosi izvješća o svom radu Skupštini te priprema potrebne materijale za sjednice Skupštine,
 • pokretnoj i nepokretnoj imovini Saveza,
 • izdavačkoj politici časopisa »Hrvatski planinar« koje provodi Urednički odbor i glavni i odgovorni urednik,
 • drugim poslovima i zadaćama određenim statutom, Poslovnikom ili drugim općim aktima,
 • svim poslovima u interesu razvitka Saveza.

(2) Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 40.

(1) Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

(2) Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora na svoju inicijativu.

(3) Sjednica Izvršnog odbora može se sazvati i na prijedlog glavnog tajnika ili 1/3 članova Izvršnog odbora.

(4) Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati i Nadzorni odbor.

(5) Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik Izvršnog odbora.

(6) Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati i predsjednik Saveza, a tada joj i predsjedava.

Članak 41.

(1) Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

(2) Izvršni odbor donosi odluke i zaključke o pitanjima iz svoje nadležnosti usuglašavanjem i glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

(3) Iznimno, između dviju sjednica Izvršnog odbora o pojedinim pitanjima može se odlučivati izjašnjavanjem putem elektroničke pošte. U tom slučaju odluka koju predloži predsjednik Izvršnog odbora smatra se usvojenom ako u roku od sedam dana za nju glasuje više od polovice svih članova Izvršnog odbora.

(4) O radu Izvršnog odbora vodi se zapisnik koji se usvaja na idućoj sjednici. Odluke donesene izjašnjavanjem putem elektroničke pošte upisuju se u zapisnik prve iduće sjednice Izvršnog odbora.

Članak 42.

(1) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.

(2) Mandat članovima Izvršnog odbora prestaje u slučaju kada predsjednik Izvršnog odbora podnese ostavku ili bude razriješen s te dužnosti.

(3) U slučaju da član Izvršnog odbora podnese ostavku ili ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama Statuta, razriješuje se s dužnosti člana Izvršnog odbora.

(4) Prijedlog za razrješenje člana Izvršnog odbora, slijedom odredbe stavka 3. ovog članka, daje predsjednik Izvršnog odbora, a odlukom natpolovične većine preostalih članova Izvršnog odbora, imenuje se novi član. Izbor kooptiranih članova mora se potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

(5) Tijekom mandata na način opisan stavkom 4. ovog članka može se tijekom mandata zamijeniti najviše jedna trećina članova Izvršnog odbora.


4.4. Nadzorni odbor

Članak 43.

(1) Nadzorni odbor ima pet (5) članova koje bira Skupština, a oni između sebe biraju predsjednika.

(2) Mandat Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

(3) Član Nadzornog odbora ne može biti član nekog drugog tijela Saveza.

Članak 44.

(1) Nadzorni odbor je ovlašten za:

 • nadzor provođenja zakonitosti u radu i poslovanju,
 • nadzor izvršavanja ugovornih i drugih obveza Saveza,
 • nadzor materijalno-financijskog poslovanja Saveza,
 • nadzor izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • nadzor i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza,
 • za poduzimanje drugih mjera u svezi sa svojim poslovima, zadaćama i djelokrugom rada.

(2) Stručna služba Saveza, kao i druga tijela Saveza, dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.

(3) Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini kojoj podnosi izvješće o svom radu.

(4) O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavješćuje Izvršni odbor, odnosno Skupštinu Saveza, kao i tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost.

(5) Ako se utvrđena nepravilnost ne otkloni u primjerenom roku, Nadzorni odbor je dužan o tome obavijestiti ovlaštena državna tijela.

(6) Nadzorni odbor djeluje na sjednicama, a odluke, zaključke i preporuke donosi natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora,

(7) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu u kojem se utvrđuju ostala pitanja u vezi s održavanjem sjednica i radom Nadzornog odbora.


4.5. Sud časti

Članak 45.

(1) Sud časti ima tri člana i tri zamjenika, koji bira Skupština na mandat od četiri (4) godine, a na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

(2) Članovi Suda časti među sobom biraju predsjednika Suda časti na svojoj konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Saveza.

(3) Sud časti pokreće i provodi postupke te odlučuje o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike udruga članica Saveza.

(4) Sud časti provodi postupke, te odlučuje o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike članova koji sudjeluju u programima i akcijama Saveza.

Članak 46.

(1) Sud časti radi na sjednicama koje saziva i kojima predsjedava predsjednik Suda časti.

(2) Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Suda časti.

(3) Odluka je pravovaljana ako je za nju glasovala natpo­lovična većina nazočnih članova Suda časti.

Članak 47.

(1) Sud časti nakon provedbe postupaka iz članka 45. stavaka 3. i 4. izriče:

 • za lake prekršaje, kazne opomene ili ukora,
 • za teže prekršaje, kazne zabrane djelovanja u programima i akcijama Saveza u trajanju od jedne godine ili zabranu obavljanja funkcija u izvršnim tijelima članice Saveza u vremenu od jedne do tri godine,
 • za najteža djela, kazne privremenog isključenja ili trajnog isključenju iz Saveza,

Postupak pokretanja i provođenja odlučivanja odluka Suda časti uređuje se pravilnikom.

Način pokretanja i provođenja postupka uređuje se pravilnikom u Suda časti.

Članak 48.

Nakon odluke Suda časti za najteža djela, kažnjena stranka može u roku od 15 dana po dostavi odluke Suda časti pokrenuti žalbeni postupak na Skupštini.


4.6. Komisije Saveza

Članak 49.

(1) Različite planinarske djelatnosti u Savezu obavljaju se kroz rad komisija (povjerenstava).

(2) U Savezu postoje komisije za alpinizam, planinarsko skijanje, speleologiju, vodičku djelatnost, planinarske putove, zaštitu prirode, školovanje kadrova, planinarske objekte, promidžbu i izdavačku djelatnost, priznanja, povijest planinarstva te za statutarnu, kadrovsku i normativnu djelatnost.

(3) Osim navedenih, Skupština po potrebi može osnivati i druge stalne i povremene komisije.

Članak 50.

(1) Komisije Saveza djeluju po pravilnicima koje donosi Skupština Saveza.

(2) Komisije za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru Saveza.

(3) Rad komisija Saveza vode pročelnici, koje imenuje Izvršni odbor.

(4) Osnovno financiranje komisija ostvaruje se iz proračuna Saveza temeljenom na prikupljenim članarinama od prodaje članskih markica.

Članak 51.

Zbog važnosti što brojnijeg uključivanja članstva osnovnih planinarskih udruga u temeljne planinarske djelatnosti: označavanje planinarskih putova, zaštitu planinske prirode i vođenja društvenih izleta, Savez i odgovarajuće komisije Saveza posebnu brigu vode o sljedećim nazivima:

(1) Markacist

Markacist je član osnovne planinarske udruge koji dobrovoljno obavlja zadaće u izgradnji, uređenju, održavanju i označavanju planinarskih putova. Markacisti se mogu organizirati u svim osnovnim planinarskim udrugama te gradskim, županijskim i regionalnim planinarskim savezima.

(2) Čuvar planinske prirode

Čuvar planinske prirode je član osnovne planinarske udruge čija je zadaća zaštita, očuvanje, unapređenje i vrednovanje planinske prirode i čovjekove okoline. Sekcija čuvara planinske prirode može se organizirati u svim osnovnim planinarskim udrugama, te gradskim, županijskim i regionalnim planinarskim savezima.

(3) Vodič

Vodič je član osnovne planinarske udruge osposobljen da stručno organizira i na volonterskoj osnovi vodi izlete za članove planinarske udruge.


4.7. Specijalizirane službe Saveza

Članak 52.

(1) Specijalizirane službe u Savezu su Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Vodička služba (VS HPS).

(2) Članovi osnovnih planinarskih udruga, osposobljeni za specijalizirane stručne službe, tu djelatnost ostvaruju udruživanjem u Stanice organizirane na teritorijalnom principu.


4.7.1. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)

Članak 53.

(1) HGSS je dobrovoljno organizirana i stručno osposobljena služba javnog značaja za spašavanje, preventivno djelovanje i pružanje pomoći stradalima u planinama, speleološkim objektima, prirodnim i elementarnim nepogodama, nesrećama i drugim sličnim događajima.

(2) Gorsko spašavanje utemeljeno je u Savezu 1950. godine, a registracijom HGSS kao pravne osobe, HGSS je postala pravnom sljednicom Komisije za GSS HPS.

(3) Zbog zajedničkih interesa, djelovanja u planinskom području, stjecanja planinarskih vještina u Savezu kao uvjeta za pristup u članstvo, HGSS i njene stanice (članice) nužno se učlanjuju u Savez.


4.7.2. Vodička služba (VS HPS)

Članak 54.

(1) Vodička služba je stručno osposobljena i dobrovoljno organizirana planinarska služba za sigurno vođenje članova osnovnih planinarskih udruga po planinama u zemlji i inozemstvu u svim godišnjim dobima.

(2) Vodička služba nositelj je međunarodne licence, odnosno akreditiranih standarda UIAA (Međunarodne federacije za alpinizam i planinarstvo).

(3) Rad Vodičke službe organiziran je u Komisiji za vodiče, a provodi se kroz rad stanica. Stanice se registriraju kao pravne osobe, koje se tada obvezno učlanjuju u Savez.


4.7.3. Stručna služba Saveza (Ured HPS-a)

Članak 55.

(1) Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova Saveza organizirana je Stručna služba Saveza (Ured HPS-a) angažiranjem potrebnog broja djelatnika, po potrebi angažiranjem određenog broja vanjskih suradnika ili izvršitelja, a obavljanje određenog posla može se povjeriti i odgovarajućoj vanjskoj službi ili servisu, temeljem odluke Izvršnog odbora sukladno zakonskim propisima.

(2) Radne zadaće i poslove u Stručnoj službi Saveza, broj djelatnika, potrebnu stručnu spremu, njihov način izbora i plaćanja propisuje Izvršni odbor Saveza.

(3) Sredstva za plaće i rad djelatnika u Savezu osiguravaju se financijskim planom u skladu s programom rada Saveza.

(4) Stručnom službom Saveza rukovodi glavni tajnik.

(5) Na Stručnu službu Saveza se ne mogu prenositi poslovi i zadaće iz nadležnosti tijela Saveza, niti djelatnici Stručne službe mogu biti birani u tijela Saveza.


4.7.4. Glavni tajnik

Članak 56.

(1) Savez ima glavnog tajnika kojeg svojom odlukom neposredno imenuje Izvršni odbor, nakon provedenog javnog natječaja, sukladno Zakonu o radu i Zakonu o sportu.

(2) Glavni tajnik svoju funkciju obavlja profesionalno, a prava i obveze između Saveza i glavnog tajnika uređuju se Ugovorom o radu.

Članak 57.

(1) Za glavnog tajnika može biti birana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima potrebno iskustvo iz područja djelatnosti Saveza,
 • da poznaje hrvatsko i svjetsko planinarstvo i funkcioniranje međunarodnih planinarskih udruženja,
 • da nema prepreke iz članka 13. i članka 46. stavak 5. Zakona o sportu,
 • da se služi jednim od službenih jezika pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, čijih je Savez članica.

Članak 58.

(1) Glavni tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza, ali bez prava glasa.

(2) Glavni tajnik provodi i osigurava provođenje općih akata i programa Saveza te odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Saveza te osobito obavlja sljedeće poslove i zadaće:

 • zastupa i predstavlja Savez,
 • odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Saveza,
 • odgovoran je za pripremu prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izviješća,
 • nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza,
 • obavlja stručne i administrativne poslove,
 • odgovara za pripremu materijala za sjednice tijela Saveza,
 • vodi poslove sukladno odlukama Skupštine,
 • skrbi o suradnji Saveza s pripadajućim međunarodnim organizacijama sporta, te savezima tog sporta drugih država,
 • surađuje s ministarstvima i drugim državnim tijelima, Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim organizacijama od važnosti za Savez,
 • surađuje sa članicama Saveza,
 • vodi i ažurira evidenciju članica Saveza (popis) te je odgovoran za omogućavanje svakodnevnog uvida i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu,
 • odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza.
 • planira djelatnost Saveza i suradnju s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz gospodarsku djelatnost za realizaciju programa Saveza, sukladno odredbi članka 17. ovog Statuta
 • osigurava javnost rada Saveza, rukovodi stručnom službom, odnosno Uredom HPS-a,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Saveza.

(3) Postupak za izbor glavnog tajnika, te ostala prava i obveze utvrđuju se općim aktima Saveza.

(4) Glavni tajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

(5) U slučaju da se protiv glavnog tajnika povede kazneni postupak ili da bude osuđen za kaznena djela predviđena u članku 13. Zakona o sportu, na glavnog tajnika se primjenjuju u tom članku predviđene pravne posljedice pravomoćne osude i vođenja kaznenog postupka.

(6) Odredba prethodnog stavka ovog članka primjenjuje se i na druge dužnosnike u Savezu.

Članak 59.

(1) Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Saveza, te ako neopravdano ne izvršava odnosno odbije izvršavati odluke Izvršnog odbora.

(2) Odluku o razrješenju donosi Izvršni odbor Saveza.

(3) Inicijativu za razrješenje dužnosti glavnog tajnika mogu dati predsjednik Saveza, Izvršni odbor i/ili Nadzorni odbor.

(4) Do razrješenja može doći i na vlastiti zahtjev glavnog tajnika.


5. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 60.

(1) Imovinu Saveza čine nekretnine, pokretna imovina, prava i novčana sredstva.

(2) Imovinu Saveza čine također nekretnine i pokretnine, materijalna dobra i prava bivšeg Hrvatskog planinskog društva (HPD) i Planinarskog saveza Hrvatske (PSH), čiji je Savez pravni sljednik.

(3) Savez vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

(4) Savez osigurava novčana sredstva od dijela članarine osnovnih planinarskih udruga, kotizacije, sredstava ostvarenih od gospodarske djelatnosti, programskih sredstava Hrvatskog olimpijskog odbora, sredstava od sponzora, dotacija, donacija i drugih izvora.

Članak 61.

(1) Novčana sredstva Saveza nalaze se na njegovim poslovnim računima.

(2) Raspodjela ukupnih financijskih sredstava utvrđuje se financijskim planom u skladu s programom rada.

(3) Proračunska sredstva mogu se koristiti isključivo namjenski, za poslove i zadaće utvrđene godišnjim programom i financijskim planom.

(4) Mogućom ostvarenom dobiti stečenom obavljanjem gospodarske djelatnosti, po odredbama ovog Statuta, raspolagat će Izvršni odbor, sukladno programu i financijskom planu Saveza, a ona može biti korištena isključivo za financiranje djelatnosti Saveza.

(5) Eventualno ostvareni višak prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom na sljedeću godinu u svrhu unapređenja djelatnosti Saveza.

(6) Financijski plan Saveza donosi, mijenja i dopunjuje Skupština Saveza.

(7) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je glavni tajnik Saveza, a Izvršni odbor može svojom odlukom utvrditi i druge osobe s ovlaštenjima u materijalno-financijskom poslovanju.

(8) Materijalno-financijsko poslovanje Saveza organizira se i vodi u skladu sa zakonom te općim aktima Saveza.

Članak 62.

(1) Savez može stjecati nekretnine, pokretnu imovinu i prava.

(2) Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

(3) Odluke o prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom otuđivanju ili opterećivanju nekretnina i prava donosi Izvršni odbor, uz obaveznu suglasnost Nadzornog odbora.

(4) Za svoje obveze Savez odgovara cjelokupnom imovinom.

(5) Članice Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.

(6) Nad Savezom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Članak 63.

(1) Imovina planinarskih udruga – članica Saveza u slučaju prestanka njihova rada, prenosi se u imovinu Saveza, ako njihovim statutom nije drugačije određeno.

(2) Imovina i objekti pribavljeni i izgrađeni sredstvima planinarskih udruga i članova planinarskih udruga u slučaju prestanka rada planinarske udruge, prenose se na Savez, ako njihovim statutom nije drugačije određeno.

Članak 64.

(1) Planinarski domovi, kuće i skloništa posluju po pravilima planinarske udruge.

(2) O planinarskim domovima, kućama i skloništima te o planinarskim putovima brinu se Izvršni odbor Saveza, komisije za planinarske putove i planinarske objekte Saveza, planinarske udruge te pravne i fizičke osobe koje sa Savezom sklope ugovor o upravljanju planinarskim objektom.


6. PRIZNANJA

Članak 65.

(1) Savez planinarima i svojim članicama za postignute uspjehe, rezultate i zasluge za razvoj planinarstva dodjeljuje ova priznanja: Brončani znak, Srebrni znak, Zlatni znak i Plaketu.

(2) Kao poseban i najveći oblik priznanja, Skupština može na prijedlog Izvršnog odbora, za počasnog člana proglasiti osobu koja ima osobite zasluge za unapređenje i razvoj planinarstva, o čemu se izdaje Povelju počasnog člana Saveza.

(3) Priznanja se dodjeljuju po Pravilniku o dodjeli priznanja koji donosi Skupština Saveza. Sva priznanja, osim Povelje počasnog člana Saveza, dodjeljuje Izvršni odbor na prijedlog Komisije za priznanja. Iznimno, Izvršni odbor može dodijeliti priznanje pojedincima i organizacijama za izvanredne i posebne zasluge u razvoju planinarstva i bez prijedloga Komisije za priznanja.

(4) O dodijeljenim priznanjima izdaje se pismeno uvjerenje. Savez vodi evidenciju o dodijeljenim priznanjima.


7. UNUTARNJI NADZOR

Članak 66.

(1) Članice Saveza same nadziru rad Saveza.

(2) Ako članica Saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza smatra da je odlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlaštena je na to upozoriti Izvršni odbor Saveza te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

(3) Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva, i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo Saveza i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, članica, odnosno druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza, a podnijela je zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Saveza radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Saveza.


8. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA/SUKOBA INTERESA UNUTAR SAVEZA

Članak 67.

(1) Sukladno odredbama ovog Statuta, Izvršni odbor utvrđuje postoji li spor/sukob interesa određene osobe u radu tijela Saveza ili obnašanja određene dužnosti u Savezu kada se takav interes pojedinca ili člana Saveza postavi ispred općeg interesa Saveza.

(2) Rješavanje sporova/sukoba interesa povjerava se Sudu časti Saveza koji u tim slučajevima na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

(3) Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Saveza temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Suda časti, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Suda časti.


9. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 68.

(1) Savez prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom ili kada Skupština Saveza tako odluči.

(2) Odluka o prestanku rada Saveza donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

(3) U slučaju prestanka rada Saveza imovina Saveza postaje vlasništvo udruge, zaklade ili ustanove sličnih ciljeva temeljem odluke Skupštine Saveza.

(4) Ako je Savez primio financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

9.1. Likvidator Saveza

Članak 69.

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština na prijedlog predsjednika Saveza.

(2) Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

(3) Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza.


10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Ovaj Statut, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Skupština nakon pribavljenih primjedbi i prijedloga članica, te prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora na Statut, odnosno njegove izmjene i dopune.

Članak 71.

Tumačenje Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 72.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

(2) Svi opći akti Saveza trebaju biti usklađeni s ovim Statutom, odnosno s njegovim izmjenama i dopunama, u roku od dvanaest (12) mjeseci od usvajanja.Predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza
Darko Berljak


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez